جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)

جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)

مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد آشتیان 1386شماره 8 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

زمینه های فلسفی و نظری روش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

نقش و کارکرد سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

چالش های عمده توسعه روستایی در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بررسی دلایل و اثرات افزایش سن ازدواج دختران روستایی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)