جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر ابوالحسن تنهایی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: دکتر امیر آشفته تهرانی
هیئت تحریریه: دکتر امیر آشفته تهرانی، دکتر ابوالحسن تنهایی، دکتر وحید عقیلی، دکتر علی احمدی، دکتر علیرضا محسنی تبریزی، دکتر محمدرضا مهرآئین، دکتر همایون سپهر
آدرس: آشتیان، بلوار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد آشتیان.
وب سایت: http://quarterlyjournalofsociology.aiau.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات