جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)

جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)

مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد آشتیان 1384 شماره 1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

تبیین جامعه شناختی نقش ایدئولوژی در توسعه سیاسی ایران (1304 - 1285 ه.ش)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

زمینه های ساختاری پرخاشگری در قشرهای حاشیه ای (گزارش نمونه تحقیق بیجه در واقعه پاکدشت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۷۲۷
۵.

زمینه های فرار دختران از منزل و گرایش آنان به بزه در شهر اراک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)