جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)

جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)

مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد آشتیان 1387 شماره 12 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی نقش عملکرد زنان در حفظ محیط زیست مطالعه موردی شهر لپویی فارس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بیگانگی از کار در میان پرستاران شهر اراک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

بررسی تاثیر اشتغال در فعالیت های روزمره بزهکارانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

بررسی جامعه شناسی مفهوم سازی در رویکردهای شهروندی مطالعه ای در دوره راهنمایی بر اساس مدل تحلیل عامل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

بررسی شکاف نسلی در بین دانش آموزان شهر زنجان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)