جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)

جامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)

مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد آشتیان 1385 شماره 7 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی زمینه های بزهکاری و تخریب اموال عمومی توسط نوجوانان (مطالعه موردی بر نوجوانان استان قزوین)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

جایگاه جامعه ایران دوره پهلوی اول در مدل توسعه اجتماعی جرج هربرت مید(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

جهانی شدن، مدیریت تغییر و توسعه ملی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه های ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)