چشم انداز مدیریت

چشم انداز مدیریت

چشم انداز مدیریت 1385 شماره 19و20

مقالات

۲.

بررسی عوامل مرتبط با قصد استفادة مشتریان از خدمات بانک‌داری اینترنتی (مطالعة موردی بانک ملت)