چشم انداز مدیریت

چشم انداز مدیریت

چشم انداز مدیریت 1388 شماره 30

مقالات

۲.

بهبود ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور از مزیت‌های کارکردی و غیرکارکردی(مطالعة موردی: بانک ملّت)