چشم انداز مدیریت

چشم انداز مدیریت

چشم انداز مدیریت 1387 شماره 26

مقالات

۱.

تبیین الگو و نحوة به کارگیری برنامه‌ریزی تأمین احتیاجات کالا و مواد برای شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

کلید واژه ها: مدل MRP کارایی عملیاتی تدارکات کارایی مالی هماهنگی درونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۵۴۷
با توجه به اهمیت امر تدارک و تأمین کالا و مواد و نقش حساس و زیربنایی سیستم های تدارکاتی در تحقق اهداف متفاوت سازمان های تولیدی، این پژوهش در شرکت های ملی مناطق نفت خیز، جنوب بخش حفاری صورت گرفته است. در این مقاله، با بررسی عملکرد واحد تدارکات شرکت های مذکور، امکان به کارگیری فرایند سیستم MRP در آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از مشکلات پیش رو تا حدودی کاسته شود. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ای با 35 گویه استفاده شد. از مسئولان نظام برنامه ریزی تأمین احتیاجات مواد و کالای نمونه آماری خواسته شد، نظرات خود را درباره هر یک از مؤلفه های مدل بیان کنند تا براساس نتایج، پیشنهاد ویژه این تحقیق به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای استفاده از فرایند برنامه ریزی تأمین احتیاجات کالا و مواد در بخش حفاری نمود واقعی بیابد.
۲.

تحلیل مدل کنترل موجودی "مقدار اقتصادی تولید" با دریافت چندگانه

کلید واژه ها: بهینه سازی مدل EPQ تحویل چندگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۹۳
مدل "مقدار اقتصادی تولید1" (EPQ )، یکی از مدل های کلاسیک کنترل موجودی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. مدل EPQ فرضیات متفاوتی دارد که استفاده آن را در شرایط واقعی محدود می کند. مقاله حاضر به توسعه این مدل می پردازد و فرض تحویل سفارش با نرخ ثابت و پیوسته را در نظر نمی گیرد و فرض می کند که سفارش را می توان به صورت بسته های چند تایی تحویل گرفت. در شرایط جدید، هزینه های EPQ محاسبه و مدل سازی جدید ارائه می شود. هم چنین برای محاسبه مقدار بهینه سفارش نیز یک الگوریتم ارائه می شود.
۳.

تبیین و سنجش عوامل زمینه‌ای برای استقرار مدیریت دانش: مطالعة موردی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران- منطقة تهران

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات فرهنگ سازمانی مدیریت دانش فرایندهای دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۳ تعداد دانلود : ۹۰۸
امروزه یکی از مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه های هر سازمانی، دانش است. تغییرات سریع و رشد روزافزون دانش و اطلاعات، هر سازمانی را بر آن می دارد تا برای بقاء تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به کار گیرد. لذا سازمان ها در پی شناسایی عوامل زمینه ساز و نیز بستر سازی به منظور ایجاد مدیریت دانش برآمده اند تا به موقع از منابع دانشی خود و محیط پیرامون بهره برداری کنند. تمرکز مدیریت دانش، بر بهبود توانایی های سازمان است. موفقیت، به ایجاد محیط کاری جدیدی نیاز دارد که در آن، دانش و تجربه به سادگی تسهیم شوند، فرایندها و فناوری های اطلاعاتی نیز برای این هدف باید اعمال شوند. رفتار انسان ها در سازمان هم باید در این راستا قرار گیرد تا اطلاعات و دانش آنان ادغام شود و در زمان مناسب به دست افرادی برسد که به آن نیاز دارند تا بتوانند با بهره وری بیشتر عمل کنند. مبانی زیرساخت مدیریت دانش، شامل نظام فناوری اطلاعات، فرایندهای دانش و فرهنگ سازمانی است که این مبانی به استفاده کامل از دانش منجر می شوند. این تحقیق نیز با مفروض داشتن این سه عامل در پی تبیین و سنجش وضعیت هر یک از این عوامل در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (منطقه تهران) برای استقرار مدیریت دانایی و نیز رتبه بندی آن ها به منظور توجه و تقویت عوامل ضعیف تر بوده است.
۴.

بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه‌سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی

کلید واژه ها: کارآفرینی اثربخشی مدیریت پرورش کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۸ تعداد دانلود : ۶۵۸
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی از دیدگاه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بوده است. بدین منظور، پنج شاخص اصلی برای کارآفرینی در نظر گرفته شدند که شامل خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری، مسئولیت پذیری، قدرت تصمیم گیری و مشارکت جویی بودند. در راستای پاسخ گویی به فرضیات پژوهش، اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی جمع آوری شد. در جمع آوری اطلاعات میدانی، از ابزار اندازه گیری پرسش نامه استفاده گردید. پرسش نامه تحقیق پس از مطالعه دقیق ادبیات پژوهش تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت شرکت نفت مناطق مرکزی در زمینه سازی مناسب برای شاخص های ریسک پذیری، مسئولیت پذیری، قدرت تصمیم گیری و مشارکت جویی موفق و در زمینه خلاقیت و نوآوری ناموفق بوده است. با توجه به اینکه شرکت هیچ برنامه آموزشی در زمینه کارآفرینی برای کارکنان طراحی و اجرا نکرده بود و با توجه به دولتی بودن این شرکت (تحقیقات متعدد نشان داده است که کارآفرینی در شرکت های خصوصی بیش از شرکت های دولتی مورد توجه قرار می گیرد) می توان گفت که مدیران شرکت نفت عملکرد رضایت بخشی در زمینه کارآفرینی داشته اند.
۵.

مقایسة هوش هیجانی در میان سطوح سه‌گانة مدیریت: (مطالعه موردی)

کلید واژه ها: انگیزش مدیریت همدلی مهارت اجتماعی هوش هیجانی خود آگاهی خود نظمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۷۳
ادبیات مدیریتی بیانگر آن است که مهارت های مدیریتی در کل، و هوش هیجانی به طور خاص، نقش تعیین کننده ای در موفقیت مدیران در محیط های کاری دارند. این مقاله به مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیریت در سطح سازمان می پردازد. سنجش هوش هیجانی بر اساس پنج بعد مدل هوش هیجانی گلمن (1995)، یعنی خود آگاهی، خود نظمی، انگیزش، همدلی و مهارت صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت هوش هیجانی در کل میان مدیران سطوح گوناگون متفاوت است و این تفاوت بیشتر در ابعاد خودآگاهی، خود نظمی و انگیزش نمود داشته، ولی در دو بعد همدلی و مهارت اجتماعی، تفاوت مشاهده شده معنادار نیست. در ضمن، این پژوهش نشان می دهد که هرچه در نردبان سلسله مراتب بالا می رویم، سطح هوش هیجانی افزایش می یابد.
۶.

صادرات در صنعت پلاستیک (با استفاده از شیوه‌های بازاریابی بین‌الملل)

کلید واژه ها: صادرات توسعه صادرات بازاریابی بین الملل صنعت پلاستیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۶
پژوهش حاضر، با هدف کلی ارائه راهکارهای بهبود و توسعه صادرات در صنعت پلاستیک انجام شده است در این پژوهش ابتدا به بررسی وضع موجود صادرات در صنعت پلاستیک در تاریخ تدوین آن، سپس شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات در این صنعت، آنگاه به بررسی میزان تأثیر قوانین تجاری و بازرگانی در صادرات صنعت پلاستیک و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود و توسعه صادرات در این صنعت به تولید کنندگان ، صادر کنندگان و ... جهت بکارگیری در تصمیم گیری های آتی به عنوان بخشی از صادرات غیر نفتی کشور و سنجش میزان اثرگذاری عوامل مورد نظر این تحقیق بر صادرات در صنعت پلاستیک پرداخته شده است.
۷.

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت معاونت اداری- مالی دانشگاه‌ها: مورد پژوهشی واحد اداری- مالی دانشگاه خلیج فارس

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت سیستم های اطلاعاتی مدل مفهومی مدل منطقی مدل فناوری طراحی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۲۱
دنیای رقابتی امروز، نیازمند مدیرانی است که بتوانند با سرعت و دقت بالا تصمیم بگیرند. مدیریت، برای تصمیم گیری به اطلاعات نیاز دارد و برای دست یابی به اطلاعات باید از طریق دست رسی به داده ها، آن ها را به اطلاعات تبدیل کند. این امر می تواند به صورت دستی یا ماشینی صورت بگیرد. در سیستم دستی ما با مسائلی هم چون: عدم دست رسی به موقع به اطلاعات، عدم پردازش صحیح و حجم کاری بالا، برخورد می کنیم که مانع از تحقق وظایف مدیریت می شود. در مقابل، استفاده از سیستم ماشینی، شامل "فناوری اطلاعات"1 (IT)، که سخت افزار انجام امور است و "سیستم های اطلاعاتی مدیریت" 2 (MIS) ، به عنوان نرم افزار و ابزار تحلیل که نقش تبدیل داده به اطلاعات را به عهده دارد، از مزایایی به این شرح برخوردار است: سرعت و دقت بالا، توان پردازش حجم بالای داده و اطلاعات. این مقاله بر آن است که ضمن بیان اهمیت نقش سیستم های اطلاعاتی در سازمان، چگونگی و مراحل طراحی و ساخت یک سیستم اطلاعاتی مدیریت در واحد اداری- مالی دانشگاه ها را بررسی کند و ضمن تشریح مراحل طراحی و ساخت عملی چنین سیستمی مزایا و معایب دو شیوه ی دستی و ماشینی را از لحاظ دست رسی، پردازش و طبقه بندی اطلاعات بیان کند.