پریناز حسامیان

پریناز حسامیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

ارزیابی کیفیت خدمات و اوقات فراغت پارک بانوان مطالعه موردی: پارک بانوان شهر اردبیل

کلید واژه ها: کیفیت خدمات اوقات فراغت پارک بانوان اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۱
بانوان جهت حضور فعال در زمینه ورزش و برقراری تعاملات اجتماعی با عوامل و محدودیت هایی رو به رو هستند، عدم امکان بر آورده شدن نیازهایی همچون، آزادی در پوشش، صبحت کردن در مورد مسائل گوناگون، تخلیه انرژی با حرکات موزون و آزادانه ورزش و تفریح انجام دادن، عدم وجود مکان با ارائه خدمات مناسب و دیگر نیازها موجب شده تا بانوان حضور فعال در حوزه ورزش و تعاملات اجتماعی در جامعه نداشته باشند. لذا این اهمیت حس می شود که با ایجاد فضاهایی همچون پارک های بانوان، زمینه ساز افزایش اوقات فراغت در یک مکان با خدمات مناسب بانوان، در جامعه باشیم. بنابراین پژوهش با هدف، ارزیابی کیفیت خدمات و اوقات فراغت پارک بانوان شهر اردبیل، بصورت توصیفی_ پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را بانوان 18+ شهر اردبیل که به منظور گذران اوقات فراغت، به پارک بانوان مراجعه می کردند، تشکیل دادند و به دلیل گستردگی جامعه آماری مورد مطالعه، بر اساس فرمول کوکران (384) نفر انتخاب، که در نهایت 370 نفر در پژوهش مشارکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های کیفیت خدمات لیو (2008) و پرسشنامه اوقات فراغت ابراهیمی و همکاران (1390) انتخاب گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و از آزمون های توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و درصد)، استنباطی (فریدمن و دو جمله ای) و جهت تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های 1. رده سنی21 تا 30 سال، 2. مدرک کارشناسی، 3. مجرد، 4. بازنشسته، 5. درآمد 20 تا 30 میلیون ریال، 6. سابقه تمرینی 6 تا 12 ماه، 7. با هدف و انگیزه سلامتی، 8. 2 تا 3 بار تمرین در هفته بیشترین فراوانی را در بین مولفه های پژوهش دارند و اما تحلیل نتایج های استنباطی پژوهش نشان داد که، کیفیت خدمات و مؤلفه های آن از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و همچنین بین مولفه های کیفیت خدمات اولویت معنادار وجود دارد و همچنین اوقات فراغت و مؤلفه های آن نیز از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و همچنین بین مولفه های اوقات فراغت هم اولویت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان