مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 12

مقالات

۱.

بررسی و نقد ادلّة نظریة آیت الله صانعی در برابری دیة زن و مرد

۵.

قرآن و جرم انگاریِ حداقلی

۷.

دورة آزمایشی کار؛ مطالعة تطبیقی در قانون کار ایران و فرانسه

۸.

واکاوی فرایند پرسشگری از مقامات عالی قوه مجریه (مطالعه تطبیقی در مجلس شورای اسلامی و مجلس عوام انگلستان)

۹.

بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای مدنی شرط عدم طلاق

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴