مطالعات حقوقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

مطالعات حقوقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1394 شماره 11

مقالات

۲.

تاثیر بیمه بر بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی

۴.

تحول رویکرد به تروریسم در اسناد بین المللی: خلاء های حقوقی و پیامدها

۸.

بررسی اختیار قاضی در تشخیص ارزش گواهی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳