رویه قضایی (حقوق کیفری)

رویه قضایی (حقوق کیفری)

رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان 1395 شماره 1

مقالات

۱.

برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه

نویسنده:

کلید واژه ها: سرقتاضطرارصندوق صدقهجایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
 1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
 2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۷
دادگاه تجدیدنظر رفتار متهم به سرقت از صندوق صدقات را به دلیل گرسنگی و ناچاری، منطبق با جرم سرقت ندانسته و حکم بر برائت وی صادر نموده است.
۲.

رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ

نویسنده:

کلید واژه ها: نوجوانانرویه قضاییدیهبلوغاطفال

حوزه های تخصصی:
 1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
 2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
 3. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۵۵۹
در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.
۳.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه

کلید واژه ها: صلاحیتحوزه قضاییمحل وقوع جرمجرایم مشابه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضایی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.
۴.

محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی

نویسنده:

کلید واژه ها: فیلمتوهینفحاشیادله اثباتی

حوزه های تخصصی:
 1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
 2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
 3. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۳۲۴
فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است.
۵.

رویه های قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابطه نامشروع

نویسنده:

کلید واژه ها: رابطه نامشروعمنافی عفتاعمال مادون زنا

حوزه های تخصصی:
 1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
 2. حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
 3. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۰۶
تعامل عناوین رابطه نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا در رویه قضایی مبهم و نامشخص است.
۶.

محکومیت به اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم

کلید واژه ها: جاسوسیاستقلال قوااطلاعات طبقه بندی شدهدولت متخاصم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
برای اعمال ماده 508 قانون مجازات اسلامی، موضوع باید از قوه مجریه استعلام شود و تعیین مصداق «دولت متخاصم» از صلاحیت قوه قضاییه خارج و در صلاحیت قوه مجریه است.
۷.

اعتبار امر مختوم

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتبار امر مختومهاعاده دادرسیمدرک جدید

حوزه های تخصصی:
 1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
 2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۰۲
ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.
۸.

محکومیت به اتهام کشیدن بخیه کودک توسط پزشک

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت پزشکخودداری از کمکبخیه کشیایراد جنایت

حوزه های تخصصی:
 1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
 2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
شکافتن بخیه های فردی که همان پزشک و کادر درمانی وی را درمان کرده اند، خودداری از کمک به مصدومین نیست و رفتار مجرمانه مثبت (فعل) محسوب می شود.
۹.

«قرار احاله»؛ ابداعی نادرست

کلید واژه ها: صلاحیتاحالهقراردادسرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
تشریفات احاله عام و خاص به شرح مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری است، لکن احاله نیازی به صدور قرار ندارد.
۱۰.

نظریه کارشناسی در امور کیفری، «طریقیت یا موضوعیت»

نویسنده:

کلید واژه ها: علم قاضیادله اثبات دعوااماره قضایینظریه کارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
در صورت ارجاع امری به هیئت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمی تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.
۱۱.

محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول

نویسنده:

کلید واژه ها: جعلسنداستفاده از سند مجعولرکن ضرری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.
۱۲.

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه، «از حضور صرف تا کنش فعالانه»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۷۱
دادستان باید با حضور فعالانه در جلسه دادگاه، هم از کیفرخواست خود دفاع نماید و هم با حضور در طول جلسات دادگاه، به ترافع با متهم درآید.