رویه قضایی (حقوق کیفری)

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه، «از حضور صرف تا کنش فعالانه»

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

دادستان باید با حضور فعالانه در جلسه دادگاه، هم از کیفرخواست خود دفاع نماید و هم با حضور در طول جلسات دادگاه، به ترافع با متهم درآید.