رویه قضایی (حقوق کیفری)

برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه