تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language

تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language

تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی پاییز و زمستان 1393 شماره 7

مقالات

۱.

مقاله به زبان انگلیسی: باورهای انگیزشی زبان آموزان انگلیسی و استفاده از راهبردهای یادگیری (EFL learners’ motivational beliefs and their use of learning strategies)

کلید واژه ها: راهبردهای یادگیری باورهای انگیزشی خودتنظیمی پرسشنامه ر اهبردهای انگیزشی برای یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
پژوهش حاضر رابطه ی بین باورهای انگیزشی زبان آموزان انگلیسی و استفاده از راهبردهای یادگیری را بررسی می کند. سه جز انگیزه (جز انتظار، ارزش و عاطفه) در رابطه با راهبردهای شناختی، فراشناختی و مدیریت تلاش بررسی شدند. دویست و پنجاه و هفت زبان آموز انگلیسی از سطوح مختلف توانش زبانی پرسشنامه ی فارسی ر اهبردهای انگیزشی برای یادگیری را پاسخ گفتند. بررسی تاثیر سطح زبانی بر باورهای انگیزشی بیانگر تاثیر معنا دار سطح توانش زبانی بر اضطراب آزمون و رویکرد هدف بیرونی بود، بدین معنا که زبان آموزان با توانایی زبانی پایین تر در مقایسه با زبان آموزان سطوح بالاتر به طور معنا داری مضطرب تر بوده و رویکرد هدف بیرونی بیشتری داشتند. نتایج همچنین نشان داد که خودباوری، کنترل عقاید یادگیری، رویکرد هدف درونی، و ارزش تکلیف حدود ۷۰ درصد از واریانس راهبرهای خودتنظیمی را توضیح می دهد. این پژوهش با پیشنهادهایی برای تقویت عقاید انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان پایان می یابد.
۲.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر آموزش زبان از طریق آموزش تکلیف محور بر پیشرفت یادگیری درک مطلب دانش آموزان در ایران (The effect of task-based instruction on reading comprehension of Iranian EFL learners)

نویسنده:

کلید واژه ها: تکلیف درک مطلب آموزش تکلیف محور دامنه لغت روش دستوری-ترجمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۶
این تحقیق یادگیری لغات انگلیسی برای درک مطلب دانش آموزان از طریق آموزش تکلیف محور را مورد بررسی قرار داد. صد و سی وپنج دانش آموز دختر دبیرستانی از دو سطح مختلف تحصیلی یعنی کلاس اول و چهارم از یکی از دبیرستان های شهر اصفهان انتخاب شدند. آن ها به طور تصادفی در چهار گروه یعنی دو کلاس شاهد و دو کلاس آزمایش در دو سطح مختلف قرار گرفتند. جهت ارزیابی درک مطلب دانش آموزان در ابتدای شروع ترم و قبل از تدریس دروس یک آزمون از هر چهار گروه به عمل آورده شد. گروه های آزمایش لغات چهار درس را از طریق آموزش تکلیف محور و گروه های شاهد همان تعداد دروس را به شیوه ی سنتی آموزش دیدند. در پایان ترم، درک مطلب دو گروه در هر دو سطح توسط آزمون دیگری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از طریق مقایسه ی میانگین بین دوکلاس شاهد وآزمایش در هر دو سطح نشان داد که گروه آزمایش که از طریق تکلیف محور آموزش دیده بودند بهتر از گروه کنترل که به شیوه سنتی آموزش دیده بودند به آزمون پاسخ داده بودند. همچنین تست نمونه مستقل نشان داد که عملکرد کلاس اولی ها بهتر از عملکرد کلاس چهارمی ها بود.
۳.

مقاله به زبان انگلیسی: تعامل بین توانش منظورشناختی، بسندگی زبانی، و حوزه رشدِ تقریبیِ فردی و گروهی زبان آموزان (Interface between L2 learners’ pragmatic performance, language proficiency, and individual/group ZPD)

کلید واژه ها: بسندگی زبانی توانش منظورشناختی منظورشناسی زبان بینابینی حوزه رشد تقریبی فردی حوزه رشد تقریبی گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
یکی از نظریه های موجود در باره ی چگونگی رشد توانش منظورشناختی زبان آموزان نظریه ی اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی است. مقاله حاضر با بررسی یکی از مفاهیم این نظریه یعنی ""حوزه رشد تقریبی"" برای رشد توانش منظورشناختی زبان آموزان پرداخته و به دو سوال پاسخ می دهد: اول اینکه آیا ارتباطی میان میزان کمک و حمایت ارائه شده به زبان آموز و سطح بسندگی زبانی او در یادگیری توانش منظورشناختی وجود دارد؟ دوم اینکه آیا ارتباطی میان ""حوزه رشد تقریبی"" فردی و ""حوزه رشد تقریبی"" گروهی وجود دارد؟ بدین منظور، بیست زبان آموز با دو سطح بسندگی زبانی انتخاب شده و به دو گروه تقسیم شدند. آموزش هر دو گروه بر اساس ""حوزه رشد تقریبی"" انجام شد. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری میان سطح بسندگی زبانی و یادگیری توانش منظور شناختی وجود ندارد. از طرف دیگر، میان ""حوزه رشد تقریبی"" فردی و گروهی رابطه وجود دارد. این بدان معناست که دانش عمومی زبان تاثیر چندانی بر یادگیری توانش منظورشناختی ندارد. همچنین می توان گفت که کمک ارائه شده به زبان آموز کاملا فردگرایانه است و بر اساس ظرفیت و توان فرد زبان آموز معنا و مفهوم پیدا می کند.
۴.

مقاله به زبان انگلیسی: فردی گرایی در آموزش عالی: استفاده از شیوه چند یادیاری برای دانشجویان درس زبان تخصصی جهت افزایش یادگیری و یادآوری لغات زبان انگلیسی (Individuality in higher education: Th e use of the multiple-mnemonic method to enhance ESP students' vocabulary development (depth and size) and retention)

نویسنده:

کلید واژه ها: فردی گرایی تعداد لغات کیفیت دانش لغوی یادیارها شیوه چند یادیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۲
فراگیری لغات همواره یکی از دشوارترین قسمت های زبان آموزی برای همه ی فراگیران زبان انگلیسی خصوصا دانشجویان زبان تخصصی بوده است. این دانشجویان همواره گله مند هستند که تعداد لغات زبان انگلیسی بسیار زیاد بوده و به راحتی فراموش می شوند. جهت تسهیل یادگیری و یادآوری لغات و کمک به اینگونه دانشجویان، یادیارها که یک گروه از استراتژیهای ذهنی می- باشند معرفی گردیده اند. اما دانشجویان و دانش آموزان دارای تفاوت فردی می باشند و مدرسین می بایست از روش های متعددی استفاده نمایند تا کارایی کلاس افزایش یابد. به همین منظور در پژوهش حاضر روش چند یادیاری مورد استفاده و تحقیق قرار گرفت. دو گروه از دانشجویان در زبان تخصصی انتخاب گردیدند. در یکی از گروهها روش چند یادیاری استفاده شد، در حالیکه در گروه دیگر لغات آموزش داده شده و مرور شدند. نتایج نشان داد که گروهی که برای آنها شیوه چند یادیاری مورد استفاده قرار گرفت در یادگیری و یادآوری لغات موفق تر عمل کردند.
۵.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی یک مدل ارتباطی بین زبان آموزان زبان خارجی انگلیسی: روش مدل سازی معادلات ساختاری (Testing a model of L2 communication among Iranian EFL learners: A path analysis framework)

کلید واژه ها: رفتار معلم انگیزه شخصیت موافق دیدگاه بین المللی اضطراب از یادگیری زبان خارجی توانایی خودپنداشنه صحبت کردن رفتار استاد تمایل به صحبت کردن به زبان انگلیسی زبان آموزان انگلیسی در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
مطالعه حاضر به بررسی میزان تمایل به انگلیسی صحبت کردن و ارتباط آن با ویژگی های فردی و محیطی در بین ٣٧٢ زبان آموز ایرانی می پردازد. داده های لازم به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شد. از نرم افزار اس پی اس اس جهت اجرای آمار توصیفی و از نرم افزار آموس، با حداکثر میزان برآورد، جهت طراحی و تست مدل جدید روانشناسیِ آموزشِ زبان استفاده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که اعتماد به نفس، دیدگاه بین المللی و انگیزه پیش بینی کننده های معنادارِ تمایل به انگلیسی صحبت کردن هستند. نتایج همچنین نشان دادند که اضطراب از صحبت کردن، انگیزه و ویژگی شخصیتیِ موافق بودن و رفتار استاد می -تواند به صورت غیر مستقیم بر متغیر تمایل به انگلیسی صحبت کردن تاثیر بگذارد. رفتار استاد و شخصیت موافق به صورت معناداری هم دیدگاه بین المللی و هم اضطراب از صحبت کردن را در بین زبان آموزان پیش بینی می کند. نتایج بر اساس سیستم و بافت اجتماعی-آموزشی زبان انگلیسی در ایران مورد بحث قرار گرفت و مضامین تحقیق مشخص شد.
۶.

مقاله به زبان انگلیسی: یادگیری بندِ نسبی در زبان انگلیسی به عنوان زبانِ سوم (Learning of relative clauses by L3 learners of English)

کلید واژه ها: دو زبانگی زبان سوم فراگیری زبان سوم زبان پس زمینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
در حیطه ی فراگیری زبان سوم٬ نتایج متناقض تحقیقات نشان می دهد که در میان محققان در مورد مزایا و یا معایب دو زبانگی در فراگیری زبان سوم اجماعی وجود ندارد. بنابراین دغدغه ی اصلی مطالعه حاضر بررسی تفاوت های احتمالی بین دوزبانه ها و تک زبانه ها در خصوص دانش دستور می باشد. این تحقیق تلاشی بود برای بررسی اینکه آیا زبان آموزان تک زبانه فارسی و دوزبانه فارسی- آذری در یادگیری بند نسبی زبان انگلیسی تفاوت معنی داری دارند. برای انجام این مطالعه، در مجموع دویست دانش آموز دختر در حال تحصیل در کلاس دوم دبیرستان به طور تصادفی از دو ناحیه ی آموزش و پرورش شهرهای تبریز و شیراز در ایران انتخاب شدند. تمامی شرکت کننده ها از نظر سطح زبان انگلیسی، جنسیت، و سن همگن بودند. یک آزمون استاندارد تعیین سطح زبان انگلیسی، یک پرسشنامه و دو تکلیفِ ساختارِ نحوی در هر دو گروه اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین زبان آموزان در ارتباط با بند نسبیِ انگلیسی وجود دارد. در نهایت، کاربردهای این پژوهش برای کسانیکه در امر یادگیری و آموزش زبان انگلیسی فعالیت دارند مورد بحث قرار گرفت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵