دین و ارتباطات

دین و ارتباطات

دانشگاه امام صادق بهار 1377 شماره 5

مقالات

۱.

اثرهای شوکهای قیمت نفت در عملکرد اوپک

۳.

سیاستهای انتقال بین المللی تکنولوژی و توسعه ی صنعتی کشورهای در حال توسعه

۵.

تحلیلی از میزان درک و اجرای سیاستها و اهداف، و برنامه ریزی راهبردی کارشناسانه در سطح استان سمنان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹