زیباشناخت

زیباشناخت

زیباشناخت پاییز و زمستان 1378 شماره 1

مقالات

۳.

پدیدار شناسی : تلویزیون (چگونه تلویزیون تماشا کنیم)

۴.

اتفاق و ترفند (تجربه ی تلویزیونی و زیبا شناسی

۵.

تلویزیون و مرگ

۶.

جنگ، پدیده ی دیداری، تصویر

۷.

روشنفکر و جامعه

۸.

صوت، به منزله ی فراخوان اعتقاد: ادبیات، ایمان، و دو پاره ی نفس

۱۰.

معنا، زبان و هرمنوتیک: تفسیر شناسی تفسیرهای قرآنی

۱۶.

گوته و آغاز راه تئاتر مدرن

۲۰.

عرفان نهفته در هنر آبستره