زیباشناخت

زیباشناخت

زیباشناخت 1387 شماره 19

مقالات

۱.

تکرار: تفکرات مدرن از زیبایی شناختی قرون وسطی

۳.

تاریخ زیبایی شناسی, زیبایی شناسی توماس آکوئینی

۵.

تغییر مسیر زیبایی شناسی آدورنو, سده های میانی و آینده ی گذشته

۶.

ویژگی های زیبایی شناسی وسطایی ژاپنی سنتی

۷.

زیبایی مستور یا آشکار: نقش تخیل در زیبایی شناسی آگوستین

۸.

نشانه و نماد در زیبایی شناسی هگل

۹.

مواجهه منطق و روانشناسی از نگاه هوسرل

۱۰.

پدیدارشناسی: تاملاتی درباره کافکا

۱۲.

تقابل های سنتی دو متافیزیک, دو فرهنگ و دو هنر

۱۳.

پسامدرنیسم و پس از آن

۱۴.

گفت و گو چیست؟ برای چیست؟

۱۶.

زیبایی و زبان

۱۷.

تعامل سیلان نشانه ها و هنجارگریزی معنایی در گفتمان شعر

۱۹.

زیبایی شناسی اسلامی, راهی دیگر به سوی دانش

۲۱.

مرور کتاب: هرمنوتیک به عنوان نظریه مفاهمه

۲۲.

نقد، ادراک حسانی و بی حسی، آدورنو، هگل و آگاهی معذب