تحقیقات جغرافیایی

تحقیقات جغرافیایی

تحقیقات جغرافیایی سال بیستم زمستان 1384 شماره 4 (پیاپی 79) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بررسی خشکسالی ها- ترسالی ها و امکان پیش بینی آنها با استفاده از مدل سری زمانی هالت وینترز در استان هرمزگان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۱ تعداد دانلود : ۶۷۱
۴.

عوامل موثر در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه رودخانه روئین در دامنه جنوبی آلاداغ در شمال شرقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۱ تعداد دانلود : ۸۳۵
۶.

فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی واختلاف خط شماری خط ab کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۹۶۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱