تحقیقات جغرافیایی - علمی-پژوهشی

تحقیقات جغرافیایی


علوم انسانی


 

رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر محمد حسین پاپلی یزدی 

سردبیر: دکتر حسنعلی غیور 

مدیر اجرایی: دکتر مجید منتظری

هیات تحریریه: دکتر مجید آزادی، پروفسور اکارت اهلرز، پروفسور مارسل بازن، دکتر جواد بداق جمالی، پروفسور مایکل بنین، دکتر حسن بیک محمذی، دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، پروفسور گزاویه دو پلانول، دکتر مسعود تقوایی، دکتر جمشید جداری عیوضی، دکتر محمد رضا حافظ نیا، دکتر ژان پیر دیگار، دکتر محمدحسین رامشت، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، دکتر کرامت الله زیاری، دکتر عباس سعیدی، دکتر عبدالله صداقت کردار، دکتر حسن صدوق ونینی، دکتر بهلول علیجانی، دکتر امین علیزاده، دکتر حسنعلی غیور، دکتر یدالله فرید، دکتر محمدرضا کاویانی، دکتر غلامعلی کمالی، پروفسور ایوائو کوبوری، دکتر علیرضا کوچکی، دکتر محمد حسن گنجی، دکتر علی مدرس، دکتر ابوالفضل مسعودیان، دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی، دکتر محمدتقی