تحقیقات جغرافیایی

تحقیقات جغرافیایی

تحقیقات جغرافیایی سال نوزدهم پاییز 1383 شماره 3 (پیاپی 74) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

نهشته های دامنه ای موروثی پریگلاسیری در کوه گچی قلعه سی و دامنه های مجاور آن، شمال غرب ایران: با تاکید بر مشاهدات و محیط دیرینه منطقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 256 تعداد دانلود : 899

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱