تحقیقات جغرافیایی

تحقیقات جغرافیایی

تحقیقات جغرافیایی زمستان 1373 شماره 35

مقالات

۷.

تحلیل رهیافت مشارکت سازمانهای سنتی تولید گروهی در بهره برداری بهینه از منابع آب، خاک و توسعه روستایی (بر اساس مطالعات میدانی در استان زنجان و خراسان)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 672

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱