تحقیقات جغرافیایی

تحقیقات جغرافیایی

تحقیقات جغرافیایی زمستان 380 و بهار 1381 سال شانزدهم شماره 4 و سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 63 و 64) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

مطالعه اثر پیوند از دور بر اقلیم ایران مطالعه موردی: اثر نوسانات اطلس شمالی و نوسانات جنوبی بر تغییرات میانگین ماهانه دمای جاسک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 842
۹.

تشخیص تغییرات اقلیمی اواخر دوران چهارم در ایران از طریق اطلاعات حاصل از مطالعه دریاچه ها: یافته ها و نظریات جدید و پیچیدگی های تفسیر شواهد موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 839 تعداد دانلود : 78

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱