آیین

آیین

آیین شهریور 1389 شماره 30 و 31

مقالات

۱۱.

زنان قلمروهای مردانه را در ورزش فتح خواهند کرد - چرایی حاکمیت کلیشه های جنسیتی در فوتبال، در گفت و گو با دکتر شهلا اعزازی

گفتگوها

معرفی کتاب ها

۲.

گفت و گو به جای برخورد؛ امکان یا ""امتناع""؟ / نقدی درباره کتاب فرهنگ ها و تمدن ها؛ برخورد یا گفت و گو؟