آیین

آیین

آیین اسفند 1385 شماره 6

مقالات

۱.

تأملات ایرانی: کاهش سرمایه اجتماعی و ناکامی سیاست های اقتصادی در ایران

۴.

آل احمد، مشروطه، روشنفکری و دموکراسی

۵.

توانایی ها و کاستی های مدرسه روشنفکری دینی

۶.

محکومیت دوگانه (پاسخ به نامه آقای حجاریان)

۷.

شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد (باز هم در پاسخ به آقای حجاریان)

۸.

حقوق غیر مسلمانان در اسلام معاصر

۹.

مدخلی بر جامعه شناسی فقه

۱۱.

در باب گوهر دین و گوهر مدرنیته (پاسخ به نقد دکتر سروش دباغ بر آرای استاد مصطفی ملکیان در باب نسبت دین و مدرنیته)

۱۲.

بازنگری دین و مدرنیته

۱۴.

تجربه: تبیین سیاستگذاری آموزشی در زمینه تربیت مدنی (با نگاهی به نظام آموزشی پس از انقلاب اسلامی)

۱۸.

تحلیل: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 1385

گفتگوها

گزارش ها

۲.

گزارش: سمینار بررسی کارنامه روشنفکری ایران بعد از انقلاب