سیاست دفاعی

سیاست دفاعی

سیاست دفاعی پاییز و زمستان 1384 شماره 52 و 53

مقالات

۱.

نقش سازمان نظامی در مدیریت بحران طبیعی

۲.

محیط امنیتی خاورمیانه و سیاست دفاع جمهوری اسلامی ایران

۶.

مردمی کردن امنیت در مدیریت بحران؛ بررسی مورد کردستان

معرفی کتاب ها