سیاست دفاعی

سیاست دفاعی

سیاست دفاعی 1383 شماره 46

مقالات

۱.

شبیه سازی تعاملی و آموزش مدیریت بحران : فنون جدید برای بهبود عملکرد

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: تنش مدیریت بحران شبیه سازی تعاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۸
موضوع اصلی مقاله حاضر ، آموزش مدیریت بحران است و به ویژه استفاده از فنون شبیه سازی را با تاکید بر دو عنصر مطرح می کند : تعاملی بودن (تصمیماتی که شرکت کنندگان در دوره شبیه سازی می گیرند ، بخشی از واقعیت مورد تمرین را برای سایر شرکت کنندگان تشکیل می دهد) و تنش روانی (استفاده از فنون مختلف برای اینکه شرکت کنندگان تحت اجرای دو فشار روانی قابل توجهی قرار بگیرند و بدین وسیله ، شباهت صحنه تمرین با واقعیت عینی به حداکثر برسد) .
۲.

کارکرد زبان شناسی در عملیات روانی

کلید واژه ها: زبان روان شناسی معناشناسی زبان شناسی جنگ روانی عملیات روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۹
نقش زبان به عنوان یکی از پایه های اصلی عملیات روانی بسیار وسیع است و استفاده از آن در اسکال مختلف عملیات روانی کاربرد ویژه ای دارد . به همین علت کاربرد زبان به عنوان یک ابزار عملیاتی با قابلیت های هجومی و دفاعی دور از انتظار نیست . کلام انسان (مکتوب و غیر مکتوب) حاوی مجموعه ای از ریزترین یا کلی ترین رگه های معنایی است که برآمده از ذهن و احساس اوست .
۳.

توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای در اسناد و آموزه های حقوق بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل خلع سلاح حق توسعه حق بر توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای نظام عدم گسترش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۰
توسعه نه تنها یک دلمشغولی مهم برای دولتها در عرصه های داخلی است بلکه در عرصه بین المللی نیز جایگاه خاصی دارد . در کنار جلوه گاه این امر به عنوان یک حق در زیر مجموعه حقوق همبستگی (نسل سوم حقوق بشری) ، معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات نیز از تسهیل آن به عنوان یک تعهد قرارداری برای دولتها یاد کرده اند .در این نوشتار ، ضمن بررسی نگرش حقوق بین الملل موضوعه (حقوق بین الملل به معنای پوزیتیویستی آن) نسبت به توسعه صلح آمیز در ابعاد مختلف نرم افزاری و سخت افزاری آن (زیر ساخت ، دانش یا فناوری) ، به تقابل آن با ممنوعیت های تولید و توسعه سلاحهای کشتار جمعی خواهد پرداخت .
۴.

تاثیر هزینه های اشغال عراق بر تداوم استراتژی جدید آمریکا در خاورمیانه

کلید واژه ها: جنگ عراق هزینه های جنگ هزینه اشغال استراتژی جدید آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۴
پیامدهای اقتصادی و هزینه های عظیم اشغال عراق در کنار پیامدهای انسانی و سیاسی آن از جمله عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر تصمیم گیری سران کاخ سفید خواهد بود که در پیگیری اهداف استراتژیک آن کشور در قالب استراتژی جدید آمریکا در منطقه خاورمیانه موثر است . برآورد هزینه های سنگین جنگی در برخورد با کشورهای سوریه و ایران و پیامدهای مالی و اقتصادی گسترده و گاهی غیر قابل جبران آن روند و اهداف استراتژی مزبور را با محدودیت ها و تنگناهای عملی روبرو می کند .
۵.

تحول در مفهوم میلیتاریسم و تاثیر آن بر روابط بین الملل با تاکید بر یک جانبه گرایی نظامی آمریکا

کلید واژه ها: یکجانبه گرایی میلیتاریسم مسابقه تسلیحاتی مجتمعهای نظامی - صنعتی مجتمعهای نظامی - اتحادیه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۲
پیدایش هر اصطلاح ، زاییده شرایط خاصی می باشد . تغییر آن شرایط ممکن است به حذف ، زوال و یا تحول مفهوم یا مصداق آن اصطلاح یا کلید واژه منجر گردد . میلیتاریسم اصطلاحی است که با توجه به بار مفهومی و مصداق خاص خود ، از ادبیات سیاسی - نظامی قابل حذف نمی باشد ، گر چه تغییر شرایط می تواند مفهوم و مصداق آن را متحول سازد . در این مقاله تلاش بر آن است که تحولات مفهومی و محتوایی اصطلاح میلیتاریسم را بررسی نماییم و در نهایت تاثیر این مقوله را بر روابط بین الملل مرور کنیم .