سیاست دفاعی - نشریه علمی (وزارت علوم)

سیاست دفاعی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مدیر مسئول: علیرضا فرشچی

سردبیر: دکتریحیی صفوی

مدیر اجرایی: ظهیر بیکجانی

نشانی: دانشگاه جامع امام حسین(ع)  مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی

تلفن:   77105742(021)   فکس: 77105747(021)

وب سایت: http://journals.ihu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات