پژوهش های دستوری و بلاغی (علوم ادبی سابق)

پژوهش های دستوری و بلاغی (علوم ادبی سابق)

علوم ادبی سال سوم پاییز و زمستان 1389 شماره 5

مقالات

۱.

بررسی و تحلیل جایگاه مخاطب در عصر سامانی با تاکید بر اشعار رودکی و مقایسه آن با ادوار شعر فارسی

نویسنده:

کلید واژه ها: رودکی مخاطب عصر سامانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۲۶
۲.

بررسی مفاهیم اخلاقی در دیوان صائب تبریزی

۳.

مظاهر رومانتیک در اشعار خلیل مطران

۴.

نقد فمینیستی مجموعه داستانهای شیوا ارسطویی

۵.

بررسی عناصر داستانی در خمسه نظامی

۷.

سیمای زن در پنج گنج نظامی

۹.

تا بلندای ایمان، بررسی و تحلیل اصطلاح یقین در آثار جامی

۱۰.

مقایسه سبک شناسانه بین نامه های تاریخ بیهقی و متن روایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲