خانواده و پژوهش

خانواده و پژوهش

خانواده و پژوهش سال دوم تابستان 1387 شماره 4

مقالات

۱.

تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر تعامل والد-کودک و بهبود رفتارهای چالش برانگیز کودکان

۲.

رابطه ابعاد کمال گرایی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی مدارس استعدادهای درخشان

۴.

بررسی رابطه رضایت زناشویی و سبک های فرزند پروری والدین با مشکلات رفتاری فرزندان در دوره ابتدایی شهر ارسنجان

۵.

مقایسه خود پنداره دانش آموزان واجد والدین دارای نگرش های تربیتی مثبت و منفی با توجه به جنسیت دانش آموزان