خانواده و پژوهش - نشریه علمی (وزارت علوم)

خانواده و پژوهش (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
مدیر مسئول: دکتر مجید قدمی
سردبیر: دکتر شکوه نووابی نژاد 
هیئت تحریریه: دکتر قدسی احقر، دکتر خدابخش احمدی، دکتر سیمین حسینیان، دکتر علیرضا قبادی، دکترتقی آزاد ارمکی، دکتر شهلا باقری، دکتر مجید قدمی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر محسن نیازی

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، خیابان خسرو، ساختمان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، طبقه دوم، دفتر فصلنامه خانواده و پژوهش

تلفن: 88812868 (021) داخلی 223   فکس: 88311008 (021)  

وب سایت: www.rie.ir/ 
پست الکترونیک: ript@rie.ir  

 


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹
ناشر: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات