خانواده و پژوهش

خانواده و پژوهش

خانواده و پژوهش سال اول زمستان 1386 شماره 2

مقالات

۱.

فرایند جهانی شدن و چالش های فرهنگی و ارزش های خانوادگی

۲.

بهسازی سیمای زن و خانواده در کتاب های درسی دوره ابتدایی و ارائه یک الگوی مطلوب

۴.

بررسی مقایسه ای هوش هیجانی ادارک شده در دختران دارای هر دو والد، تک والد و بدون والد تحت سرپرستی مرکز نگهداری از نوجوانان شهر ارومیه

۵.

بررسی اثر بخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی از طریق روش درون گردی جذب و انطباق بر تغییر نگرش های غیر منطقی نسبت به ازدواج و انتخاب همسر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۵۱۳
۶.

بررسی رابطه ویژگی های زیستی، شناختی و روانی مادران در دوران بارداری و وزن تولد فرزندان