خانواده و پژوهش

خانواده و پژوهش

خانواده و پژوهش سال اول پاییز 1386 شماره 1

مقالات

۱.

رابطه سن ورود به پایه اول با پیشرفت تحصیلی، سازش یافتگی اجتماعی و میزان خلاقیت در دانش آموزان پایه های دوم و پنجم ابتدایی، سوم راهنمایی و سوم متوسطه شهر تهران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۸۷۴
۴.

بررسی اثربخشی رویکرد خانواده درمانی کارکردی در درمان اختلال بی اعتنایی مقابله ای کودکان و طراحی الگوی مناسب

۵.

بررسی میزان اثر بخشی برنامه آموزش بهداشت روانی در کاهش اختلال های روانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

۶.

بررسی رابطه میزان افسردگی و طرحواره های نقش جنسیتی در دانشجویان متاهل: مقایسه زنان و مردان دانشجو