علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1385 شماره 49

مقالات

۳.

بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر شیراز

۴.

بررسی مدل علی ویژگی های شخصیتی، جهت گیری های انگیزشی و راهبردهای شناختی یادگیری

۵.

مقایسه میزان دلبستگی به پدر، مادر و دوستان در گروهی از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز

۸.

بررسی تاثیر مولفه های اجتماعی - جمعیتی خانواده بر محرومیت تحصیلی فرزندان در ایران

۹.

بررسی اثر محل سکونت و جنسیت بر ادراکات و عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسی و علوم پایه دانشگاه شیراز

۱۰.

سوگیری های حافظه آشکار و نهان در افسردگی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳