بانوان شیعه

بانوان شیعه

بانوان شیعه 1384 و 1385 شماره 6 و 7

مقالات

۱.

تفکر شیعى و مشارکت زنان در انتخابات ایران

۲.

وضعیت سیاسى زنان در جمهورى اسلامى ایران و آینده آنان

۳.

تفکر شیعى و مشارکت سیاسى زنان در بستر توسعه و برنامه ریزى جنسیتى

۶.

مشارکت سیاسى زنان مسلـمان; بررسـى تطبیقـى زنان مسلـمان ایران (پس از انقلاب اسلامى) و زنان صدر اسلام (تا پیش از غیبت)

۷.

نقش زنان در ماجراى سیاسى صفّین

۹.

حاکمان زن شیعه مذهب در تاریخ ایران (سیده خاتون، ترکان خاتون، جانبیگم خاتون)

کلید واژه ها: سلجوقیان آل‏بویه زنان قدرتمند سیده خاتون ترکان خاتون جان بیگم خاتون قراقویونلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۸۱
زنان مسلمان و شیعه مذهب تاریخ ایران با الهام از آموزه‏های مذهبی و فرهنگی خود، همواره در عرصه سیاست و حکومت تأثیرگذار بوده‏اند. نقش سیاسی این بانوان در زنانی همچون سیده خاتون همسر فخرالدوله دیلمی، ترکان خاتون همسر ملکشاه سلجوقی و جان بیگم خاتون همسر جهانشاه قراقویونلو بسیار شاخص است، تا آنجا که می‏توان ایشان را از زنان حکومتگر و سیاستگذار تاریخ دوره اسلامی ایران نامید. سیده خاتون در قوام و اداره حکومت شیعی آل‏بویه نقش کلیدی داشت. ترکان خاتون با پیوستن به شیعیان مخالف نظام‏الملک، پای شیعیان را به دربار سلجوقی باز کرد. و جان بیگم خاتون در زمان حکومت همسرش و حتی پس از مرگ او، در امور سیاسی نقشی تعیین‏کننده داشت. این بانوان قدرتمند علاوه بر تأثیر سیاسی، خدمات فرهنگی بسیاری نیز انجام دادند.