بانوان شیعه -

بانوان شیعه


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی 

مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری 

سردبیر: دکتر نهله غروی نائینی 

مدیر داخلی: سید عباس موسوی  

هیئت تحریریه: پروفسور زهرا حجازی زاده، پروفسور خدیجه سفیری، دکتر پروین ترکمنی آذر، دکتر فاطمه جان احمدی، دکتر زهرا خزاعی راوری، دکتر سهیلا صادقی فسایی، د کتر طوبی کرمانی، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر شهلا باقری، دکتر زهرا فهرستی، دکتر فاطمه طباطبایی، دکتر مهدیه سادات مستقیمی، دکتر عزت السادات میرخانی 

نشانی: قم، شهرک پردیسان، بلوار شهید مولوی، کوچه شیعه شناسی 

تلفن:    (025)32804655، 32804657 فکس:32804657(025)

پست الکترونیک: shiitewomen@shistu.org 


آرشیو نشریه: