بانوان شیعه -

بانوان شیعه


توقف انتشارشناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری
ناشر: موسسه شیعه شناسی
صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
سردبیر: دکتر نهله غروی نائینی
مدیر داخلی: سید عباس موسوی
هیئت تحریریه: پروفسور زهرا حجازی زاده، پروفسور خدیجه سفیری، دکتر پروین ترکمنی آذر، دکتر فاطمه جان احمدی، دکتر زهرا خزاعی راوری، دکتر سهیلا صادقی فسایی، د کتر طوبی کرمانی، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر شهلا باقری، دکتر زهرا فهرستی، دکتر فاطمه طباطبایی، دکتر مهدیه سادات مستقیمی، دکتر عزت السادات میرخانی
آدرس: قم، شهرک پردیسان، بلوار شهید مولوی، کوچه شیعه شناسی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات