حصون

حصون

حصون 1384 شماره 4

مقالات

۲.

پژوهشی درباره اصالت جنگ یا صلح از منظر دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681
در اینکه سبب وضع و تشریع جهاد ابتدایى چیست، دو نظریه از سوى فقیهان مطرح شده است. برخى با استناد به آیات و روایاتِ «مطلق» جهاد، کفر غیر مسلمانان (اهل کتاب و مشرکان) را علت مى دانند و برخى با استناد به آیاتِ «مقید» جهاد و آیات صلح، حربى بودن و سر ستیز داشتن آنان با مسلمانان را علت آن برشمرده اند. از این پاسخ مى توان دریافت فقیهانى که معتقدند کفر علت است، جنگ را اصل حاکم در روابط مسلمانان و غیر مسلمانان مى دانند و آنان که حربى بودن را علت مى شمارند، صلح را. به نظر نگارنده این سطور باید میان حاکمیت کفر و شرک از یک سو و آحاد کافران و مشرکان از سوى دیگر تفاوت قائل شد. از دلائل دو طرف استفاده مى شود که اصل در روابط مسلمانان با حاکمیت کفر و شرک، «جنگ» و اصل در روابط مسلمانان با آحاد کافران و مشرکان، «صلح» است.
۳.

پاسداری از پاسداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 245
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى براى حفاظت و پاسدارى از انقلاب به وجود آمده و همواره در انجام این مأموریت پیروز و موفق بوده است؛ لکن براى تداوم این نقش مهم و تعیین کننده باید آسیب ها و آفت هایى که قدرت پاسدارى را تهدید مى کنند شناخته شوند و راهکارهاى عملى آن اجرایى گردد. یکى از مهم ترین نقشه هاى دشمنان براى به تحلیل برى بنیه جمهورى اسلامى و تضعیف و از کار انداختن توان نیروهاى سنگر نشین انقلاب، گرفتار کردن آنان در باتلاق تجملات و دنیاگرایى است. در این مقاله پس از بیان فلسفه وجودى سپاه و رمز موفقیت آن و تبیین حقیقت تجمل گرایى، آفات و آثار تجمل گرایى، در دو بخش ارائه شده اند، یکى آثار فردى و دیگرى آثارى که بر مدیریت و فرماندهى دارد. و در پایان نیز راهکارهاى دینى مقابله با آثار تجمل گرایى به اجمال ارائه شده است.
۴.

انضباط معنوی

نویسنده:

کلید واژه ها: معنویت انضباط (نظم) نیروهاى مسلح (نظامى)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328
هر ظاهرى را باطنى و هر صورت را معنایى است؛ انضباط معنوى روح و جان انضباط نظامى است و رابطه این دو همانند پوست و مغز و روح و جسم است که با یکدیگر همبستگى و پیوستگى دارند. متون دینى هم به رعایت و حفظِ هر دو جنبه ظاهر و باطن تأکید دارد. این مقاله در صدد تبیین آن است که انضباط نظامى یک دستور العمل خشک و بى روح نیست، بلکه نفخه معنویت در او دمیده شده و دریایى از فضائل و کرامت انسانى در وراى بندها و الفاظ آیین نامه انضباطى موج مى زند و صورتى است که معنا به آن زیبایى و حرکت مى بخشد. از این رو سازمانى مقتدر و مستحکم است که پشتوانه معنوى و اخلاقى مقررات و آیین نامه را احیا و تقویت نماید و هنجارهاى دینى را در جان کارکنان نهادینه سازد.
۵.

راهبرد نیایش در صحیفه سجادیه

کلید واژه ها: نیایش صحیفه عترت معارف الهى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355
همپایى قرآن و عترت حاوى این نکته است که تفسیر قرآن را باید از عترت جست. همین موضوع ضرورت آشنایى بیشتر با سخنان اهل بیت را آشکار مى سازد و صحیفه سجادیه، خود ترجمان قرآن است. آشنایى بهتر با این کتاب آسمانى از نظر سند، شرحهاى آن، زمان، معارف مندرج درآن، ساختار و سرانجام کتابهاى دیگرى که در حکم جلدهاى بعدى آن هستند، از اهداف این نوشته است و امیدوار است به این پرسش ها پاسخ دهد که صحیفه سجادیه چگونه کتابى است و امام سجاد(ع) چرا معارف بلند الهى را در قالب نیایش بیان کرده است و سرانجام راهبرد نیایش در این زبور آل محمد (ص) چیست؟ مقاله «توصیفى» است و به روش کتابخانه اى تهیه و تدوین گردیده است و اشاره به عناوین معارف بلندى را که در صحیفه موجود است، مى توان از نکته هاى محورى تحقیق بر شمرد، از جمله: ژرفاى توحید، نبوت، امامت، تمسک به قرآن مجید.
۶.

نیروهای مسلح، انس با قرآن و یک پیشنهاد

کلید واژه ها: ایجاد انگیزه انس با قرآن نیروهاى مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367
قرآن کریم آمده است تا با هدایت و راهنمایى هاى خود، دست انسان را بگیرد و به بالاترین مراتب کمال برساند. از این رو بر همه مسلمانان است که با آن مأنوس شده در پى شناخت هر چه بیشتر آن باشند. این ضرورت براى نیروهاى مسلح نظام جمهورى اسلامى چند برابر است؛ چرا که آنان حافظ نظام اسلامى و دستاوردهاى آن بوده، در سختى ها و مشکلات به هر میزان بتوانند از نیروى معنوى قرآن مدد گیرند، به همان میزان بهتر مى توانند از عهده این مشکلات و نیز جانبازى در این راه برآیند.این مقاله مى کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که راههاى ایجاد یا افزایش انگیزه براى انس با قرآن درنیروهاى مسلح نظام جمهورى اسلامى ایران چیست و از چه راههایى مى توان به این هدف مقدس نزدیک تر شد؟در همین راستا پاسخهایى ارائه شده و در پایان نیز پیشنهاد مشخصى بیان کرده است.
۷.

اصول ارزشیابی عملکرد کارکنان با رویکرد دینی

نویسنده:

کلید واژه ها: اصول ارزشیابى عملکرد منابع انسانى ارزیابى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 53
ارزشیابى عملکرد کارکنان، یکى از وظایف خطیر و مهم مدیریت منابع انسانى است که به ارزیابى رسمى و منظم کارکنان پرداخته، نحوه انجام وظایف و مسئولیت هاى محوله آنان را نسبت به هدف یا اهداف سازمانى بررسى مى کند. نتایج این ارزشیابى، به مدیران سازمان کمک مى کند تا با ارائه شناخت علمى و دقیق از توانایى هاى بالقوه و ضعف هاى موجود کارکنان نسبت به شغلشان در جهت رشد و تعالى نیروى انسانى و سازمان گام بردارند و در حل مسائلى مانند: شناخت نیازهاى آموزشى، پیشرفت حرفه اى و تکامل شخصیت کارکنان،کاهش نارضایتى، معیار انتقال وجابه جایى،مبناى تشخیص شایستگى، تعیین معیار و ضابطه و روش صحیح ارائه امتیازات، ایجاد انگیزه، تشخیص خدمات برجسته و بالاخره افزایش اثر بخشى و کارایى سازمان تصمیماتى بجا و شایسته اتخاذ کنند. نظر به لزوم حاکمیت ارزشهاى الهى در نظام ادارى و اهمیت فوق العاده اجراى فرایند ارزشیابى عملکردکارکنان در سازمان هاى جمهورى اسلامى در این مقاله،اصول ارزشیابى عملکرد که عبارتند از: حفظ آبرو و کرامت انسانى، عدالت جویى و انصاف، حق جویى، تقوا و حسن ظن، عدم تجسس، دقت و ریزبینى، کسب اطلاعات مورد نیاز براساس مستندات قرآنى و روایى و کلام بزرگان دینى ارائه شده است.
۸.

مقابله شریعت با فقر، فساد و تبعیض

کلید واژه ها: فقر اقتصاد تبعیض فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489
نیازهاى مادى بشر یکى از واقعیت هاى زندگى است و دین و رهبران دینى همواره بر تأمین این نیازها از راه صحیح آن تأکید و انسان را به تلاش و کسب درآمد حلال تشویق کرده اند. ولى با توجه به برخى روایات این شبهه در ذهن زنده مى شود که گویا اسلام فقر را مى پسندد و از آن تجلیل مى کند. این مقاله در پى اثبات این مطلب است که فقر مورد تشویق، فقرمادى نیست، بلکه فقرمعنوى دربرابر قدرت بى منتهاى الهى موردنظر مى باشد.اسلام فقر را زمینه ساز فساد مى داند و ایجاد فساد را از عمده ترین اهداف شیطان و انسان هاى شیطان صفت مى شمارد. از این رو پیروان خود را به کسب درآمد از راه شرعى تشویق نموده، راه هایى را براى مبارزه با فقر معرفى کرده است. نیز با فساد اقتصادى و مالى چون رشوه، رانت خوارى و اختلاس به شدت به مبارزه برخاسته و رواج رفاه طلبى و ثروت اندوزى را باعث فراموشى ارزش هاى دینى و انحطاط جامعه مى داند. اسلام تبعیض را از هر نوع آن محکوم مى کند و آن را یکى از راه هاى گسترش فساد و فقر مى شمارد که باید با آن مبارزه کرد.