رضا کچوییان جوادی

رضا کچوییان جوادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۲.

شناسایی مؤلفه های فرامنطقه ای تربیت شهروندی در مکتب اسلام

کلید واژه ها: ابعاد اجتماعی و سیاسی تربیت تربیت شهروندی در اسلام تربیت شهروندی مؤلفه های فرامنطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 915
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های فرامنطقه ای تربیت شهروندی در مکتب اسلام، با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به تحلیل محتوای متون مرتبط با تربیت شهروندی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مجموعه افکار اندیشمندان، متخصصان و دانشمندان حوزه تربیت شهروندی در اسلام است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مورد تربیت شهروندی اظهار نظر کرده اند. بدین منظور به شکل هدفمند و در راستای تحقق هدف پژوهش، مقالات، کتب، اسناد، مجلات، پایان نامه ها، رساله های دکتری و سایت های اینترنتی در دسترس بررسی و این افکار و اندیشه ها، برای بررسی و تحلیل موضوع انتخاب شده فیش برداری و استفاده از این متون تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار جمع آوری داده ها فیش برداری بود. با کاربرد تکنیک تحلیل محتوا و کدگذاری سه گانه (باز، محوری و انتخابی) به کمک نرم افزار MAXQDA12 داده های جمع آوری شده تحلیل شد. برای اعتباریابی کیفی داده ها از تکنیک قابل قبول و معتبربودن از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف و چندگانه اقدام شد. به علاوه، از 5 نفر از اسلام شناسان حوزه علمیه و اساتید فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان خبرگان موضوع، برای بررسی، بازبینی و استحکام داده ها کمک گرفته شد. در فرایند تحلیل تعداد 205 کد باز، 22 کد محوری و 2 کد انتخابی با عنوان سیاسی و اجتماعی به عنوان ابعاد تربیت شهروندی اسلام با نگاه فرامنطقه ای شناسایی و احصا شد. با انجام تحقیقات بیشتر زمینه تدوین و ارائه الگویی جهان شمول برای معرفی مفهوم تربیت شهروندی اسلامی به جهانیان به عنوان الگویی سعادت آفرین برای شهروندان جهانی ورای دین و قومیت و .... فراهم شود.
۳.

طراحی الگوی تربیت شهروندی برای دانش آموزان دوره ابتدایی، برآمده از مؤلفه های مکتب اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت شهروندی طراحی الگو دوره ابتدایی مکتب اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 636 تعداد دانلود : 600
هدف: پژوهش حاضر با هدف کلی مطالعه تربیت شهروندی در مکتب اسلام و ارائه الگویی برای تربیت شهروندی دانش آموزان دوره ی ابتدایی صورت پذیرفته است. روش: این پژوهش ترکیبی است که در مرحله کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی و در مرحله کمی از تکنیک دلفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی شامل اندیشمندان و صاحبنظران اسلامی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مورد تربیت شهروندی در اسلام اظهار نظر نموده اند که در این بین به شکل هدفمند افکار و اندیشه های ایشان در مقالات، کتب، مجلات، رساله های دکتری و سایت های اینترنتی بررسی، و این فرایند تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. همچنین، جامعه آماری در مرحله کمی شامل خبرگان حوزه تربیت شهروندی بود که به شکل هدفمند 15 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده های کیفی از فیش برداری و داده های کمی از پرسشنامه استفاده شد. با کاربرد تکنیک تحلیل محتوا و کدگذاری باز، محوری و انتخابی داده های جمع آوری شده تحلیل گردید. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از شناسایی 30 مؤلفه جهت تربیت شهروندی از منظر اسلام در ابعاد چهارگانه اخلاقی-اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بود که در ادامه 22 مؤلفه از قبیل "انسان در جستجوی خداوند ، لزوم تربیت دینی، مهرورزی و بخشش در پرتو تربیت، احیای باورهای فطری، پرورش روحیه عدالت خواهی، توجه به میانه روی ، قانون گرایی، تأکید بر مشورت و پذیرش خردجمعی، تشویق پرسشگری، منزلت سخت کوشی ، قناعت پیشگی و ... به عنوان مؤلفه های الگوی تربیت شهروندی در دوره ابتدایی شناسایی شد. نتایج: تربیت شهروندی برآمده از رویکرد اسلامی می تواند به عنوان الگویی جهانشمول و کامل در خدمت تربیت دانش آموزان دوره ابتدایی قرار گیرد.
۴.

استخراج ویژگی های عناصر اساسی برنامه درسی الگوی اشتاینر (یک مطالعه ترکیبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی اشتاینر عناصر اساسی تحلیل اکتشافی مراکز پیش دبستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 413
هدف : هدف پژوهش استخراج ویژگی های عناصر اساسی برنامه درسی بر مبنای الگوی اشتاینر بود. روش: روش پژوهش ترکیبی (کیفی-کمّی) بود. مشارکت کنندگان در بخش کیفی تعداد40نفر از متخصصان رشته برنامه ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت بودند .با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور و بر اساس قاعده اشباع نظری تعداد مشارکت کنندگان تعداد 10 نفر متخصص بودند. جامعه ی آماری در بخش کمی 220 نفر از مربیان مراکز پیش دبستانی شهر همدان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آنها تعداد 135 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. شیوه تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری بود و تحلیل با استفاده از نرم افزار MAXQDA  انجام شد. برای تحلیل داده های کمی، از آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه، از برآورد کفایت نمونه برداری (KMO) و آزمون کرویت بارتلت، استفاده شد. یافته ها: با توجه به تحلیل مصاحبه ها تعداد 78 کد باز، 4 کد محوری و یک کد انتخابی استخراج شد.از ویزگی های استخراج شده تعداد 10 ویژگی عنصر هدف ، تعداد 8 ویژگی عنصر محتوی ، تعداد 7 ویژگی عنصر روش و تعداد 5 ویژگی عنصر ارزشیابی از تناسب و اعتبار لازم برخو ردار بودند و این تعداد مؤلفه ها روی هم 084/55 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین کردند. نتایج این پژوهش می تواند چارچوب و راهنمای عمل نظام مند در زمینه تدوین اهداف، تولید محتوی، روش های آموزش و شیوه ارزشیابی فعالیت های یادگیری مراکز پیش دبستان فراهم سازد.
۵.

Developing a perceptual appropriate framework for Iranian teacher’s dispatch to schools abroad(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: The perceptual framework for the deployment of teachers in schools abroad management authority selecting and protection mastering on computer interviewing mastering on language Professional competence health and test

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 260
Purpose: The current research was done with employing comparative studies and its aim was developing a perceptual appropriate framework of Iranian teacher’s dispatch to schools abroad. Methodology: The Iran's dispatch component and the selective countries, (included: America, France, Germany, Canada, England, Russia, Australia, Turkish, Japan, South Korean and Singapore) was identified and extracted for the developing of a perceptual appropriate framework. Then descriptive method for validation and presenting an appropriate perceptual framework was employed. In the last three period of dispatch, all accepted teachers were included in statistical society which 250 of them, were selected in simple random sampling. Their questionnaires had a lot of components which it was needed for their dispatch in abroad. For doing this research, 54 factors in conceptual model were determined as observed variables and 8 extracted factors from exploratory factor analysis as latent variable and the dispatch of teachers as second latent variable, were determined too. Findings: The findings show that all factors had significant meaning on their own factors and management authority, selecting and protection, mastering on computer, interviewing, mastering on language, professional competence, health and test, respectively had the most load of factor and the most weight of factor in the second dispatch of teachers in abroad. Discussion: Therefore, the appropriate perceptual framework of the dispatch of Iranian teachers in abroad, was a combination of normalized components in the dispatch model of Iranian teachers and selective countries in abroad. So it's worthy that we consider the archived factors and their components which had the most load of factor in the new method of letter for the further selections.
۶.

پیش بینی کمال گرایی بر اساس سبک های مقابله با استرس در دانشجویان : نقش ویژگی های شخصیتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کمال گرایی سبک های مقابله با استرس. ویژگی های شخصیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 733
هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی کمال گرایی بر اساس سبک های مقابله با استرس و ویژگی های شخصیتی دانشجویان بود. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی بود که با روش همبستگی انجام گرفت . این پژوهش از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی بود.. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان رشته روان شناسی شخصیت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در سال تحصیلی 96-95 به تعداد 800 نفر بودند . از جامعه ای حاضر 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده شامل پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو ، سبک های مقابله با فشار(CSII) پارکر و اندلر(1990)، پرسشنامه کمال گراییشورت و همکاران (1995) و پرسشنامه تعییناستفاده شده است. یافته ها: نتایج الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و ضرایب مسیر نشان داد که اثرات مستقیم، معناداری متغیر های نهفته را نشان داد به این معنی که پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی در دانشجویان اثر مستقیم با سبک های مقابله با استرس دارد. این یافته ها نشان دادند که دانشجویان دارای سبک مسئله مدار و کمال گرا و دارای شخصیت مسئولیت پذیر گشوده و برونگرا در مقابله با استرس ، پدیده ها و رویدادهای زندگی را به صورت مثبت و هدفمند ادراک می کنند و در پی تغییراتی سازنده و هدفمند در جنبه های مختلف زندگی خود هستند و در جستجو منابع خوشایند و موثر هستند، نسبت به دیگران برخورد مثبت و صمیمانه ای دارند، در محیط های تحصیلی و خانوادگی به عنوان افرادی دوست داشتنی شناخته می شوند(P<0.005) نتیجه گیری: بر اساس نتایج افراد دیگر از بودن در کنار افراد هیجان پذیر احساس لذت می کنند و معمولاً حضور آنها خسته کننده و کسل کننده نیست.
۷.

مطالعه تطبیقی اعزام معلمان ایران به مدارس خارج از کشور (مورد مطالعه: ایران و کشورهای منتخب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعزام معلمان کشورهای منتخب روش کندل روش بولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 315
مطالعه تطبیقی اعزام معلمان ایران به مدارس خارج از کشور (مورد مطالعه: ایران و کشورهای منتخب) دکتر رضا کچوئیان جوادی* دکتر بدری شاه طالبی** دکتر محمدعلی نادی*** چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی نحوه اعزام معلمان کشور ایران و کشورهای منتخب (ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا، انگلستان، روسیه، استرالیا، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور) به مدارس خارج از کشور انجام شده است. در این پژوهش مؤلفه های تأثیرگذار در اعزام معلمان ایران و کشورهای منتخب از طریق روش کندل شناسایی شده و برای استخراج مؤلفه های مشترک و غیر مشترک، تجزیه و تحلیل داده ها با روش بولی انجام شده است. نمونه پژوهش را اسناد و مدارک موجود در وبگاه وزارت آموزش و پرورش کشورهای منتخب و آخرین شیوه نامه اعزام معلمان به خارج از کشور تشکیل داده که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که مؤلفه های اعزام معلمان ایران به خارج از کشور 13 مؤلفه و مؤلفه های اعزام در کشورهای منتخب 29 مؤلفه بوده اند. نتایج نهایی نشان داد که در روش اعزام موفق شرایطی مانند داشتن حداقل مدرک کارشناسی، موفقیت در آزمون ورودی، تسلط به رایانه، اینترنت و نرم افزارهای ضروری رشته تدریس، موفقیت در مصاحبه شفاهی و برخورداری از سلامت جسمی/روانی از مؤلفه های ضروری و مشترک و داشتن حکم استخدام رسمی، داشتن حداقل سه سال تجربه کاری، داشتن گواهی صلاحیت نظری و عملی از مراجع معتبر دانشگاهی و فراسازمانی و دارابودن سابقه کاری و اجرایی قوی از وجوه تفاوت روشهای اعزام هستند. بر این اساس پیشنهاد می شود در نحوه برگزاری و نوع آزمون کتبی و مصاحبه تجدیدنظر و مؤلفه برخورداری معلمان اعزامی از وب سایت شخصی، جزء مؤلفه های اصلی اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور محسوب شود. کلید واژگان: اعزام معلمان، کشورهای منتخب، روش کندل، روش بولی تاریخ دریافت: 95/4/28 تاریخ پذیرش: 96/4/19 * دانش آموخته دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزشی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت (نویسنده مسئول) rkachoueian@khuisf.ac.ir ** دانشیار گروه دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران b.shahtalebi@khuisf.ac.ir *** دانشیار گروه دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ، ایران mnadi@khuisf.ac.ir
۸.

شناسایی مولفه های موجود در مدل اعزام معلمان ایران و کشورهای منتخب به خارج از کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدل اعزام معلمان کشورهای منتخب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 758 تعداد دانلود : 781
پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی و بنیادی است که با استفاده از روش تحقیق زمینه ای و تکنیک تحلیل محتوی با هدف شناسایی مولفه های موجود در مدل اعزام معلمان ایران و کشورهای منتخب به خارج از کشور انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کشورهای دنیا که دارای سیستم اعزام معلم به خارج ازکشور بودند. روش نمونه گیری تحقیق حاضر نمونه گیری هدفمند بود. به این صورت که علاوه بر ایران از بین کلیه کشورهای دنیا، 12 کشوری (امریکا، فرانسه، المان، کانادا، انگلستان، روسیه، استرالیا، ژاپن، چین، کره جنوبی و مالزی) که از لحاظ شاخص های آموزشی و پرورشی در زمره کشورهای پیشرفته محسوب می شدند و فرایند اعزام معلم به خارج ازکشور را داشتند به عنوان کشورهای منتخب انتخاب شدند و مطالعات مورد نظر بر روی آن ها انجام شد. سپس مولفه های مدل اعزام معلمان ایران به خارج و مدل اعزام معلمان به خارج در کشورهای منتخب شناسایی شدند و بر اساس آن ها با استفاده از روش دلفی موافه ها اصلاح و نهایی شدند مولفه های مدل نهایی عبارت بودند از داشتن حکم رسمی، حداقل 3 سال تجربه، داشتن حداقل لیسانس، موفقیت در آزمون ورودی، تسلط به اینترنت، گزینش و حراست، نمره ارزشیابی قابل قبول در3 سال اخر تدریس و سلامت روانی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان