محمد زرگر اصفهانی

محمد زرگر اصفهانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

تأثیر تصویر حامی مالی بر قصد خرید هواداران پرسپولیس با نقش میانجی عشق به برند و درگیری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر حامی مالی قصد خرید عشق به برند درگیری ورزشی پرسپولیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۵
تصویر حامی مالی جزو عوامل بسیار مهم در پیش بینی قصد خرید هواداران است که عشق به برند و درگیری ورزشی می توانند این تأثیر را تقویت نمایند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تصویر حامی مالی بر قصد خرید هواداران پرسپولیس با نقش میانجی عشق به برند و درگیری ورزشی است. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس بودند که از بین آن ها تعداد 200 نفر با استفاده از نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل چهار پرسشنامه عشق به برند، تصویر شرکت، درگیری ورزشی و قصد خرید بود. در این تحقیق جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری واریانس محور استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تصویر حامی مالی به طور مستقیم بر قصد خرید (374/0=β، 434/5= t )، عشق به برند (599/0=β، 792/12= t ) و درگیری ورزشی (387/0=β، 045/4= t ) اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین درگیری ورزشی (307/0=β، 735/54= t ) و عشق به برند (257/0=β، 465/3= t ) به صورت مستقیم اثر مثبت و معناداری بر قصد خرید دارند. همچنین تصویر حامی مالی به طور غیرمستقیم و از طریق درگیری ورزشی (119/0=β، 788/3= t ) و عشق به برند (154/0=β، 215/3= t ) بر قصد خرید اثر مثبت و معناداری دارد و درگیری ورزشی و عشق به برند سبب تقویت تأثیر تصویر حامی مالی بر قصد خرید می شوند. با توجه به نتایج به دست آمده حامیان مالی می توانند با تقویت تصویر برندشان و کمک گرفتن از درگیری ورزشی و عشق به برند هواداران قصد خرید هواداران تیم پرسپولیس را افزایش دهند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان