امین یوسفوند

امین یوسفوند

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

بررسی رابطه نگرش های دینی با سلامت هیجانی و روانشناختی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان

تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش های دینی با سلامت هیجانی - روانشناختی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان لرستان است. درخلال پژوهش ازنظریات اندیشمندان حوزه های جامعه شناسی وروانشناسی ماننددورکیم، ماکس وبر، فروید، آدلر، اریکسون و ... که هریک به بررسی وتبیین دقیق متغیرهای پژوهش پرداخته اند اشاره شده است؛ روش تحقیق پیمایش و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان پردیس علامه طباطبایی لرستان را درسال تحصیلی96-97 شامل می شود. روش نمونه گیری مورد استفاده نمونه گیری احتمالی طبقه ای بوده است که درطی آن 100 نفر از دانشجویان رشته های تاریخ و علوم تربیتی طبق فرمول کوکران انتخاب شد و برای ازمایش فرضیه های پژوهش، پرسشنامه های استاندارد نگرش های دینی و سلامت هیجانی-روانشناختی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل وآزمون تحلیل واریانس چندگانه از نرم افزار spss استفاده گردید؛ باتوجه به نتایج مشخص گردید که نگرش های دینی باسلامت هیجانی-روانشناختی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان لرستان رابطه همبستگی معناداری وجوددارد. استدلال مقاله این است که باتقویت اعتقادات دینی در دانشجویان میزان آرامش خاطر و سلامت روحی روانی انان افزایش وافسردگی ها واختلال های روانی درانان کاسته می شود. بنابراین باتوجه به نتایج حاصله از پژوهش که باتقویت بنیه های نگرش های دینی سلامت هیجانی-روانشناختی دانشجویان تقویت می شود باید چشم اندازها وبرنامه هایی برای تقویت این امرمهم درسه سطح کلان، میانه و خرد دانشگاه ها در نظر داشت.
۲.

بررسی رابطه خلاقیت با هوش هیجانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال 1397

کلید واژه ها: خلاقیت هوش هیجانی دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۵۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خلاقیت با هوش هیجانی در بین دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان انجام شده است؛ برای تبیین نظری مسئله از نظریات حوزه خلاقیت و هوش هیجانی استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش کمی (پیمایش) و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. جامعه آماری، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال تحصیلی97-98 را شامل می شود. بر مبنای طبق فرمول کوکران 100 دانشجو معلم به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و مطابق نمونه گیری احتمالی طبقه ای از این تعداد پنجاه دانشجو دختر و پنجاه دانشجو پسر در سه رشته ی علوم تربیتی، دبیری تاریخ و مشاوره انتخاب شدند. این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد خلاقیت سلطانی و پرسشنامه هوش هیجانی بار استفاده کرده است. همچنین برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس چندگانه از نرم افزار spss استفاده گردید؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که بین میانگین نمره ی دانشجویان در خلاقیت از نظر گرایش تحصیلی مختلف با هوش هیجانی رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد. متغیرهای خلاقیت و هوش هیجانی را در جهت مثبت پیش بینی می کند و بین دانشجویان دختر و پسر ازنظر میزان هوش هیجانی و خلاقیت تفاوت معناداری وجود ندارد. استدلال مقاله براین است که با افزایش خلاقیت در دانشجویان میزان آرامش خاطر و هوش هیجانی آنان افزایش می یابد.
۳.

تأثیر ویژگی های شخصیتی در توسعه رفتار شهروندی سازمانی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان انجام شده است؛ برای تبیین نظری مسئله از نظریات حوزه جامعه شناسی و روانشناسی استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش کمی و از نوع همبستگی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. جامعه آماری، اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال تحصیلی97-98 را شامل می شود. بر مبنای طبق فرمول کوکران 100 نفر از مجموعه کارکنان و اساتید به عنوان حجم نمونه انتخاب شد؛ برای ازمایش فرضیه های پژوهش، پرسشنامه های پنج عامل شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی و آزمون اف و از نرم افزار spss استفاده گردید؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که بین پنج عامل شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی در اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد. متغیرهای شخصیت و رفتار شهروندی را در جهت مثبت پیش بینی می کند و بین آنها از نظر مولفه های شخصیت و رفتارشهروندی تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین پیشنهاد می شود به منظور بهبود رفتار شهروندی از روش های تقویت مولفه های پنج گانه شخصیت استفاده شود.
۵.

تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل دارچین بر غلظت سرمی آپلین و مقاومت به انسولین پسران چاق

کلید واژه ها: تمرین تناوبی شدید مکمل دارچین آپلین مقاومت انسولینی پسران چاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۳
هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید پرحجم با مصرف مکمل دارچین بر غلظت سرمی آپلین و مقاومت به انسولین پسران چاق بود. مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که در آن 42 دانش آموز پسر چاق منطقه 4 شهر تهران انتخاب و به گونه تصادفی و مساوی به چهار گروه: 1) تمرین، 2) تمرین و مکمل ، 3) مکمل ، 4) کنترل تقسیم شدند. نمونه های خونی پیش و پس از تمرینات گرفته شد. دو گروه 1 و 2 برای مدت 8 هفته و 2 جلسه در هفته برنامه تمرین تناوبی شدید پر حجم را نیز انجام دادند. همچنین گروه 2 (تمرین و مکمل )، علاوه بر اجرای تمرینات همانند گروه 3 (تنها مکمل )، روزانه دو کپسول دارچین با وزن 360 میلی گرم مصرف کردند. سطوح آپلین، گلوکز و انسولین با کیت الایزا اندازه گیری و داده ها با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، دو طرفه و تحلیل کواریانس در سطح معناداری 05/0≥α تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمرینات HIT باعث کاهش سطوح سرمی آپلین شد (0001/0P=)، ولی مکمل و تعامل تمرین و مکمل بر سطوح آپلین سرمی تأثیر معناداری ندارد (05/0P>). هم چنین نتایج نشان داد تمرین، مکمل و تعامل این دو بر شاخص مقاومت انسولین تأثیر معناداری دارد (05/0P ≤). با توجه به این نتایج، نقش محوری تمرین و مصرف مکمل دارچین را در بهبود هم زمان الگوی ترشح اپلین و حساسیت انسولینی نمایان شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان