قادر وظیفه دمیرچی

قادر وظیفه دمیرچی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

کاهش مصرف انرژی در مدارس ابتدایی با استفاده از فرهنگ سازی در مصرف

کلید واژه ها: فرهنگ سازی مصرف انرژی فرهنگ مصرف مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است چراکه به دنبال ارزیابی فرهنگ سازی در مصرف در مدارس شهرستان پارس آباد است. با توجه به استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری دادها، تحقیق حاضر از نوع کمی می باشد. از نظر نحوه گردآوری داده ها تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی بود که بر اساس جدول کریسی مورگ ان 291 نفر به عنوان نمونه آماری در نظرگرفته شدند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری داده های مور دنیاز تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته یا استفاده از نظر محققان داخلی و خارجی و بر اساس مبانی اسلامی است. برای تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون تی تک متغیره و آزمون تی دو جامعه مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان داد که کاهش مصرف انرژی در مدارس با استفاده از فرهنگ سازی در مصرف به طور مطلوب وجود دارد. همچنین بین دیدگاه معلمان زن و مرد درباره فرهنگ سازی مصرف تفاوت معنادار وجود دارد.
۲.

بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب عوامل اثرگذار بر فرهنگ مطالعه در فضای مجازی

کلید واژه ها: فرهنگ یادگیری فرهنگ مطالعه فضای مجازی عوامل مطالعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۱
تحقیق حاضر با هدف بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب عوامل اثرگذار بر فرهنگ مطالعه در فضای مجازی انجام گرفته است. ابزارگرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه های علمی پیرامون موضوع می باشد که به صورت انلاین با استفاده از ابزار گوگل فرم طراحی و جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر را اولیای دانش آموزان کلاس پنجم ابتدائی در دبستان شهدا پارس آباد تشکیل می دهند، با توجه به کوچک بودن جامعه آماری و جمعیت هدف از سرشماری برای نمونه گیری استفاده شده است. از آنجایی که در کل شماری، نمی توان از روشهای آمار استنباطی استفاده کرد لذا از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از تغیرات محسوس در عوامل مطالعه شده در گروه آزمایش است به طوری که عامل علاقه با 77 درصد دارای بیشترین و عامل محیط یادگیری با 46 درصد کمترین تغیرات را داشتند. عوامل انگیزش با 54 درصد، برنامه آموزشی 69 درصد محیط خانواده 54 درصد و عوامل فردی 62 درصد بیشتر از حد متوسط بودند.
۳.

آسیب شناسی خط مشی گذاری عمومی با رویکرد بیانیه ی گام دوم انقلاب و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
این پژوهش با هدف آسیب شناسی خط مشی گذاری عمومی با نگاهی به بیانیه ی گام دوم انقلاب و الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با دو رویکرد کیفی و کمّی انجام شده است. جامعه ی آماری این تحقیق متخصصین حوزه های مدیریتی در کشور به تعداد 20 نفر انتخاب و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با آنها انجام گرفت. داده ها بعد از پیاده سازی به صورت سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی، کدگذاری و برای تحلیل نتایج نیز از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قراردادی در قالب نرم افزار MAXQDA نسخه 10 استفاده شد. در نهایت با اسفاده از نرم افزار Expert choice اولویتها تعیین و وزن آنها محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ساختارهای سازمانی، ماهیت عدالت طلبی، درک اقتصاد مقاومتی، شناخت عقاید و احکام، توجه به رضایت الهی و خشنودی ملت، توجه به خط مشی گذاری موعودگرا، شایسته گزینی مبتنی بر اهلیت، فرهنگ سازمانی و عمومی و باورهای مدیران و خط مشی گذارن، مهمترین آسیب های خط مشی گذاری عمومی بشمار می روند.
۴.

طراحی الگوی مناسب برای اخلاق حرفه ای فروشندگان محصولات لبنی شهرستان پارس آباد

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای فروشندگان محصولات لبنی روش دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۴۶۰
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب برای اخلاق حرفه ای فروشندگان محصولات لبنی در شهرستان پارس آباد انجام پذیرفته است. پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر نوع توصیفی تحلیلی و از روش اجرا پیمایشی می باشد؛ جامعه آماری تحقیق حاضر را در مرحله دلفی مسئولین فروش شرکت ها و کارگاه های تولید محصولات لبنی شهرستان پارس آباد تشکیل دادند. در ابتدا افراد بر اساس استنباط خود از مدل شاخص هایی را مشخص کرده اند و بعد از حذف موارد تکراری تعداد 58 نوع شاخص باقی ماند. از بین 58 شاخص باقی مانده، شاخص های با ضریب اهمیت ضعیف و متوسط حذف گردیدند و نهایتاً 52 شاخص در تحلیل ماندند. مدل نهایی مطلوب اخلاق حرفه ای فروشندگان محصولات لبنی مغانه بر اساس نظر نخبگان با 52 شاخص سه بعد مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، بر اساس یافته های تحقیق، شاخص "منطبق کردن اولویت ها با ارزش ها" با میانگین 87/4 در رتبه اول، و شاخص " پرهیز از به کارگیری شخصی اطلاعات شرکت" با میانگین 52/2 در رتبه پنجاه دوم قرار گرفتند.
۵.

شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی و ساختاری موثر برنظارت پذیری در دستگاههای اجرایی کشور

کلید واژه ها: ساختار سازمانی فرهنگ سازمانی نظارت وکنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثردر نظارت پذیری دستگاههای اجرایی استان اردبیل می باشد. در این خصوص عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی براساس نظریه استیفن رابینز و به ترتیب ابعاد پیچیدگی، رسمیت، تمرکز، برای ساختار سازمانی و ابعاد هویت سازمانی، کنترل ، حمایت مدیریت، برای فرهنگ سازمانی و همچنین بررسی عوامل کنترل و نظارت ازجمله شیوه های نظارتی، دانش و توانایی ناظران ، مهارتهای نظارتی برگرفته از تحقیق امیری تعریف شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را ادارات کل استان اردبیل و نمونه آماری 130 نفر می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای پنچ گزینه طیف لیکرت به طور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه بین گروهها توزیع شد که پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نرمال بودن داده ها را از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف ازآزمون تی میانگین جامعه مقایسه شده است و بعد اطلاعات خلاصه وطبقه بندی شده وبرای تجزیه وتحلیل داده ها و روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.که نتایج بدست آمده حاصل ازآزمون فرضیه ها نشان دهنده تایید فرضیه های اصلی و رابطه معنی دار بودن آنها با متغیر وابسته (نظارت پذیری ) میباشد.
۶.

بررسی اهمیت نسبی ابعاد هوش رهبری درتأثیر بر ارزشهای فردی موسسات فرهنگی استان اردبیل

کلید واژه ها: رهبری ارزش هوش رهبری ارزشهای فردی موسسات فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف اصلی تحقیق، بررسی اهمیت نسبی ابعاد هوش رهبری در تاثیر بر بروز ارزشهای فردی در بین کارکنان موسسات فرهنگی استان اردبیل می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان موسسات فرهنگی استان اردبیل میباشد. مطابق فرمول کوکران، حجم نمونه 164 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف – کولموگروف استفاده شد،که مشاهده گردید متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی برای یافتن وزن نسبی ابعاد هوش رهبری در بروز ارزشهای فردی کارکنان استفاده شد. یافتهها حاکی از آن است که اهمیت نسبی ابعاد هوش رهبری در بروز ارزشهای فردی کارکنان دارای اهمیت نسبی یکسانی نیست.
۷.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی مدیریت دانش بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۸
    هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه متقابل سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش و بهره وری در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه  13می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 تشکیل می دهند. که بر اساس مدل کوکران حجم آنها برابر با 390 برآورد شده است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق، با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن، از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که پایایی ان برابر با 0.085 بدست آمده است. و همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است، با توجه به نرمال بودن داده های جمع آوری شده از آزمون همبستگی r پیرسون و برای نشان دادن معنی داری از آزمون آماره t استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده رابطه بالای متغیرها با همدیگر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان