بهزاد ایرانی

بهزاد ایرانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

نقش میانجی کنترل فردی حسابرس بر رابطه بین استرس شغلی حسابرس و تمایلات اخلاقی حسابرس

کلید واژه ها: استرس شغلی حسابرس تمایلات اخلاقی حسابرس کنترل فردی حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۶
حرفه حسابرسی در راستای جلب و حفظ اعتماد عمومی در یک جامعه از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و مستلزم آن است که حسابرسان وظایف خود را با رعایت اخلاق حرفه ای و رفتارهای حرفه ای ایفا نمایند، چرا که تمایلات اخلاقی و رفتارهای غیرحرفه ای آنها می تواند کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد، در نتیجه اعتماد عمومی از بین رفته و تبع آن حیثیت کل حرفه حسابرسی لطمه می بینید. بر این اساس می توان عنوان نمود که تمایلات اخلاقی حسابرس عاملی حیاتی در شکل دهی این حرفه است و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن می تواند زمینه ارتقا و بهبود قضاوت های اخلاقی تر حسابرسان را فراهم آورد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش استرس شغلی حسابرس در تمایلات اخلاقی حسابرس و با توجه به کنترل فردی حسابرس می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران طی سال 1399 می باشند. با توجه به اینکه تعداد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 2688 نفر می باشد، بر اساس فرمول کوکران 336 حسابرس به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. این پژوهش به لحاظ داده ها توصیفی-تحلیلی بوده و با توجه به معیار زمانی یک پژوهش مقطعی است. بعلاوه به لحاظ اهداف، یک پژوهش کاربردی است و برای تحلیل فرضیه ها از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تأثیر استرس شغلی حسابرس بر تمایلات اخلاقی حسابرس مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر استرس شغلی حسابرس موجب افزایش تمایلات اخلاقی حسابرس (حساسیت اخلاقی حسابرس و قضاوت اخلاقی حسابرس) می شود. همچنین یافته ها نشان داد کنترل فردی حسابرس بر رابطه بین استرس شغلی حسابرس و تمایلات اخلاقی حسابرس (حساسیت اخلاقی حسابرس و قضاوت اخلاقی حسابرس) تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۲.

بررسی اهمیت نسبی ابعاد هوش رهبری درتأثیر بر ارزشهای فردی موسسات فرهنگی استان اردبیل

کلید واژه ها: رهبری ارزش هوش رهبری ارزشهای فردی موسسات فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف اصلی تحقیق، بررسی اهمیت نسبی ابعاد هوش رهبری در تاثیر بر بروز ارزشهای فردی در بین کارکنان موسسات فرهنگی استان اردبیل می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان موسسات فرهنگی استان اردبیل میباشد. مطابق فرمول کوکران، حجم نمونه 164 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف – کولموگروف استفاده شد،که مشاهده گردید متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی برای یافتن وزن نسبی ابعاد هوش رهبری در بروز ارزشهای فردی کارکنان استفاده شد. یافتهها حاکی از آن است که اهمیت نسبی ابعاد هوش رهبری در بروز ارزشهای فردی کارکنان دارای اهمیت نسبی یکسانی نیست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان