محسن هراتی

محسن هراتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

طراحی مدل ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش گذاری اقتصادی باشگاه های هندبال دارایی های نامشهود لیگ برتر PLS3

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف از این پژوهش طراحی مدل ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال ایران در سال 1397 بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل 45 نفر و در بخش کمی به دلیل نامشخص بودن حجم جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 386 نفر برآورد شد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی اجرا گردید. ابتدا دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران در این پژوهش به روش کیفی شناسایی و سپس در رویکرد کمی پژوهش تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل-سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS3 و SPSS22 بود. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران را به ترتیب سرمایه معنوی با (ضریب مسیر902/)0، سرمایه ارتباطی(ضریب مسیر، 900/0)، سرمایه انسانی(ضریب مسیر، 890/0) و سرمایه ساختاری(ضریب مسیر، 885/0) داشتند. بنابراین می توان از گفت در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران شاخص هایی همچون حق پخش تلویزیونی و ماهواره ای در سرمایه معنوی، محبوبیت باشگاه، در سرمایه ارتباطی، بهسازی و آموزش منابع انسانی در سرمایه انسانی و برنامه های ارزیابی منسجم و منظم در سرمایه ساختاری بیشترین ارزش را در بین سایر شاخص های مولفه های دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران دارا بودند.
۲.

شناسایی شاخص های اثرگذار در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برترهندبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال روش دلفی نرم افزار میک مک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۴۴۵
هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های اثرگذار در ارزش گذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال در سال 97 بود. جامعه آماری پژوهش شامل پیشکسوتان و مربیان و سرپرستان و اعضای هیئت علمی صاحب نظر در رشته هندبال و اقتصاد ورزش بودند این پژوهش از نوع کاربردی و تحلیلی و به روش پیمایشی اجرا گردید. نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. ابتدا برای آگاهی از دارایی های نامشهود، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای انجام شد. پس از رسیدن به اشباع نظری و کدگذاری، درنهایت شاخص های مهم اثرگذار شناسایی و استخراج شدند. محقق پس از تنظیم پرسشنامه و تائید روایی محتوایی توسط 17 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد، به توزیع پرسشنامه دلفی در بین پیشکسوتان و مربیان و سرپرستان باشگاه های لیگ برتر هندبال و اعضای هیئت علمی صاحب نظر در رشته هندبال پرداخت. نتایج حاصل از دورهای دلفی 45 شاخص استخراج شده را تأیید کرد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که متغیر ساختاری (5/3)، متغیر سرمایه ارتباطی (48/3)، متغیر سرمایه معنوی (88/1) و سرمایه انسانی (14/1) به ترتیب از اولویت برخوردارند سپس با استفاده از نرم افزار میک مک به رسم نمودار و نقشه ها و تحلیل، پرداخت و درنهایت به شناسایی و رتبه بندی 20 شاخص کلیدی در ارزش گذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر دست یافتند، امید است یافته های این پژوهش در ارائه الگویی مناسب برای شناخت فاکتورهای اثرگذار در ارزش گذاری باشگاه های هندبال مؤثر باشد و در شناخت بیشتر حامیان مالی تأثیرگذار باشد؛ و زمینه را برای جذب اسپانسر و ایجاد مزیت رقابتی برای یک باشگاه ایجاد نماید.
۳.

تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل رگرسیونی خراسان رضوی دبیران تربیت بدنی سرمایه اجتماعی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۳۵
هدف پژوهش تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی بود. جامعه آماری کلیه معلمان تربیت بدنی (2481 نفر) خراسان رضوی بود؛ که با استفاده از جدول مورگان 334 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی بود. ابزار مورداندازه گیری پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه سرمایه اجتماعی بود. جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی بود. در بخش آزمون از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های دانش آفرینی، سازماندهی دانش و کاربرد دانش در جامعه آماری نامبرده بر سرمایه شناختی تأثیر معناداری دارد. مؤلفه های جذب دانش، سازماندهی دانش و کاربرد دانش بر سرمایه رابطه ای تأثیر معناداری دارد. مؤلفه های سازماندهی دانش و انتشار دانش بر سرمایه ساختاری تأثیر معناداری داردکه مؤلفه سازمان دهی دانش از بین مؤلفه های مدیریت دانش بیشترین نقش را بر ابعاد شناختی، رابطه ای و ساختاری سرمایه اجتماعی دارد. ازاین رو پیشنهاد می شود مدیران آموزش پرورش در پرورش نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اجتماعی مدیریت دانش توجه بیشتری داشته باشند.
۴.

نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی در رابطه بامدیریت ارتباط با مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش فرهنگی مدیریت ارتباط با مشتری مهارتهای ارتباطی مدیران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۸۹
هدف از پژوهش نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارت های ارتباطی دررابطه با مدیریت ارتباط با مشتری بود. جامعه آماری کلیه مدیران سازمان ها و مراکز ورزشی استان خراسان جنوبی (180 نفر) در سال 1394 بود که با استفاده از جدول مورگان 123 نفر به عنوان نمونه بر اساس روش نمونه گیری ترکیبی و نوع تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی بود،که جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی بودوابزار مورداندازه گیری سه پرسشنامه که مربوط به پرسشنامه هوش فرهنگی ویلیام اچ. پراد(2005) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جی. ای(1990)و پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری محسنیان (1392)بود که روایی پرسشنامه ها به رؤیت13 تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد و فردوسی مشهد(1394) رسید و مورد تائید قرار گرفت و اعتبار به روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار Spss ، بعد از پر شدن 30 پرسشنامه و گرفتن آزمون به ترتیب 94/.و91/.و85/.تعیین شد؛ و در بخش ازمون از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف و آمار استنباطی مناسب نظیر تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و در برخی از داده ها از نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شد نتایج برگرفته از یافته های استنباطی بیان می کند که مهارت های ارتباطی از طریق هوش فرهنگی بر مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان