پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع سال دوم تابستان 1399 شماره 3

مقالات

۱.

بررسی تاثیر استفاده از منبع یابی راهبردی و سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان با نقش تعدیل گری عوامل محیطی (مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی بندر عباس)

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۹۹
در دهه های اخیر پی برده شد كه مسیر دستیابی به مزیت رقابتی از زنجیره ت أمین م ی گ ذرد و حفظ و توسعه مزیت رقابتی خود منجر به عملكرد مطلوبتر می شود چرا که مزیت های مبتن ی ب ر منابع(رویکرد منبع محور( RBV)و قابلیت های درونی سازمانها (تئوری قابلیت پویا ) بهتر از فرصتهای محیطی می توانند موقعیت رقابتی سازمانها را تعیین و در بهبود عملکرد به مدیران کمک می کند. در این میان استفاده از استراتژی منبع یابی و خرید الکترونیک (تدارکات الکترونیک)، از رویکردها و ابزارهای جدید می باشند که برای واکنش در مقابل محیط های کسب و کار پویا در نظر گرفته می شود. دراین پژوهش هدف اصلی تعیین وجود تاثیر منبع یابی راهبردی و استفاده ازسیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان با نقش تعدیلگری عوامل محیطی.تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری اطلاعات؛ توصیفی–پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری؛ مدیران ارشد شرکت های تولیدی، شهرک های صنعتی شهرستان بندر عباس شامل 258 شرکت می باشد و برای جمع آوری اطلاعات و داده های از پرسشنامه استفاده شد.یافته ها حاکی از آن است که1- منبع یابی راهبردی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد2- تدارکات الکترونیکی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد، 3-سیستم تدارکات الکترونیکی بر منبع یابی راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد،4-"درجه آشفتگی بازار"بعنوان عامل محیطی تاثیر منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بر عملکرد شرکت را تعدیل می کند.
۲.

اهمیت و کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های ساخت و ساز

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۵۰
مهندسی ارزش یكی از ابزارهای مدیریتی است که در دهه های اخی ر م ورد استفاده قرار گرفته است و عبارت ست از مجموع ه تكنیكه ای سی ستماتیك و ک اربردی که برای تشخیص کارکرد یك محصول/خدمت و تولید/ایجاد آن ک ارکرد ب ا ح داقل هزین ه بگونه ای که جنبه های آیفی سی ستم از قبی ل ایمن ی و قابلی ت اطمین ان و نی ز عم ر مفید سیستم حفظ شود، بكار م ی رود و ش رایط را ب رای ذه ن متخص صین ب ه منظ ور ایجاد ایده های بكر و با ارزش و نیز خلاقیت در راستای اصلاح سیستم فراهم می آند. در اینج ا ع لاوه ب ر معرف ی کل ی مهندس ی ارزش مراح ل آن و مقای سه آن مراح ل ب ا مراحل حل مساله به صورت خلاقانه شرح داده می شود. همچنین معرف ی تكنیكه ای خلاقیت و پیشنهاداتی در راستای افزایش خلاقیت در مهندسی ارزش شرح داده م ی شود. در پایان یك چارچوب کلی در فرایند مهندسی ارزش ارائه می شود. هسته اصلی مهندسی ارزش تحلیل کارکرد است در واقع تحلیل کارکرد و نحوه برخورد با مسایل و جه تمایز رویکرد مهندسی ارزش از دیگر رویکردهای مدیریتی است که برای کاهش هزینه به کار می رود مهندسی ارزش نقش حساسی در دست یابی به هدفهای دائمی و در حال ارتقا ایفا می کند و بستر لازم را به منظور هماهنگی و ارتباط ایجاد می نماید. به بیان دیگر باعث می شود بتوان بردو جنبه متغیرها و هزینه ها مدیریت نمود که این امر نیاز مسلم سوددهی پایدار است.
۳.

نقش حسابداری مدیریت در بودجه بندی

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۹۴
حسابداری مدیریت عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه گیری، جمع آوری، تجزیه و تحلیل، تدارک، مشارکت و ارتباط با اطلاعات مالی مورد استفاده مدیریت در برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل عملیات داخل سازمان انجمن ملی حسابداران آمریکا. بودجه بندی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت برای هدایت سازمان ها، اندازه گیری عملکرد خود و ایجاد انگیزه در مردم در نظر گرفته شده است علاوه بر این یکی از ضروری ترین ابزارهای برنامه ریزی و کنترل است. اطلاعات حسابداری بهنگام و دقیق می تواند در تهیه بودجه به شکل بهینه، موثر واقع شود. این اطلاعات می تواند به کمک سیستم های گوناگونی مانند سیستم های حسابداری جمع آوری و پردازش گردد بنابراین با توجه به موارد فوق در این تحقیق به بررسی نقش حسابداری مدیریت در بودجه بندی پرداخته خواهد شد.
۴.

ارائه مدل مفهومی و سیستماتیک از امنیت ملی

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
امنیت ملی یکی از ارزشمندترین و بالاترین ثروت ها به شمار می رود که بر این اساس مفهوم امنیت ملی برای دولت- ملت از چندان قداست والایی برخوردار است که ضروری است تمامی اهداف و سیاست های ملی را برای دستیابی به آن بسیج کرد. تاریخچه پیدایش مفهومی امنیت ملی را تا سده هفدهم میلادی و آغاز شیوه های جدید مملکت داری در قالب دولت- کشورهای مستقل به عقب می برند، ولی آغاز مطالعه علمی این مفهوم را می توان در سالهای پس از جنگ جهانی اول و دوم جستجو کرد. در عین حال طرح علمی و نظری این بحث در ایران پدیده ای کاملاً جدید و نو محسوب می شود. ورود و شناسایی پارامترهای موثر بر امنیت ملی و راهی برای کمی سازی این مفهوم کیفی میتواند راهگشا برای دولت ها و ملت ها باشد.دراین مقاله با مطالعه ابعاد امنیت ملی سعی در کمی سازی این مفاهیم داشته و در انتها یک مدل ریاضی برای امنیت ملی ارایه شده است.
۵.

تبیین نقش خدامحوری در كاهش سكوت سازمانی ناشی از سقف شیشه ای

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۲۹
مقاله حاضر با مروری گذرا بر مبنای تفكری خدا محوری به عنوان سنجه ای در نظام اداری كه می تواند از دیدگاه دینی وضع موجود را با وضع مطلوب محك زند به بحث تفكر شیشه ای و سكوت سازمانی می پردازد. خلق و اداره بحث، شنیدن صدا های دیگران و داشتنِ نگرشِ پرورشی و آینده نگر، از جمله چالش های مدیران در محیط کاری است. مدیریت سرمایه های انسانی از جمله مفاهیمی است که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، شاید دلیل اهمیتش نیز به مهم بودن سرمایه انسانی باشد. افکار اداری برخی مدیران، عامل فشار بر افراد برای همرنگ شدن با آنان بوده و دگر اندیشی را برنمی تابد و به همین خاطر است که نخبگان اداری به شدت از ترسِ انزوا، بر ضد قضاوت ها و ارزیابی های خود عمل نموده و یا به دلیل ایجاد تفكر شیشه ای توسط برخی مدیران، بعضا" دست به سكوت سازمانی می زنند كه راه برون رفت، داشتن تفكر خدامحوری و دوری از دگم اندیشی بوده و باید تفكرگاه را به این سمت هدایت نمود كه در هر سازمان، پرسنل بی تفاوت، خطرناکتر از پرسنلِ انتقادگر و حتی مخالفِ دیدگاه حاكم هستند.
۶.

بررسی نرخ رشد اقتصادی در شرایط عدم اطمینان بازار با تاکید بر نقش کارآفرینی

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۴۰
در عصر حاضر، کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا، موتور رشد اقتصادی محسوب می شوند و بسیاری از دولت ها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه یا توسعه نیافته، افزایش میزان کارآفرینی را در سیاست های کلان خود پیگیری می کنند. این در حالی است که در بسیاری از موارد ارتباط دقیق میان کارآفرینی و رشد اقتصادی، به علت عدم وجود رابطه مستقیم، دقیقا درک نشده است. در این راستا این مطالعه با هدف بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار انجام گردیده است. مسأله این است که آیا همبستگی مثبتی بین افزایش نرخ رشد اقتصادی و کار آفرینی وجود دارد؟ به بیان دیگر آیا کندی نرخ رشد اقتصادی کشور ها را می توان به توسعه نیافتگی کارآفرینی نسبت داد؟ در این چارچوب بررسی رابطه توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی اهمیت می یابد. بی تردید کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است که بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به توسعه اقتصادی دست یابد. بنابراین آیا کارآفرینی اساسا برای رشد اقتصادی امر مفیدی محسوب می شود یا خیر؟ این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی- همبستگی است و از نظر طبقه بندی روش، از نوع پیمایشی (زمینه یابی) می باشد.
۷.

مدیریت انرژی در اماکن ورزشی

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۷۸
هدف تحقیق حاضر بررسی مدیریت انرژی در اماکن ورزشی است. اماکن ورزشی به عنوان فضاهای اجتماعی که در ارتباط مستقیم با افرادند، به منظور عملکرد بهتر و حفظ افراد جذب شده نیازمند مدیریت انرژی هستند. فعالیت بدنی و ورزش مهم ترین عامل در کسب سلامت و تندرستی انسان می باشد، بنابراین بررسی و توجه به اماکن ورزشی و مدیریت انرژی حائز اهمیت است. مدیریت انرژی در حکم چتری است که کلیه ی فعالیت های مربوط به بهینه سازی و صرفه جویی انرژی را پوشش می دهد که موجب بهره برداری و عملکرد بهتر بازیکنان می شود و افراد را در جهت گرایش به فعالیت های ورزشی ترغیب و تشویق می کند. توجه به مدیریت انرژی از جمله موضوع های مهم و مورد توجه متخصصین ورزش و مسئولین است و سازمان برای استقرار مدیریت انرژی نیازمند بسترسازی و اقداماتی است که بتواند دستیابی به نقطه هدف(کاهش منظم و مستمر میزان مصرف انرژی) را فراهم نماید. در این مقاله به بررسی مدیریت انرژی و فواید و اهداف آن و همچنین به بررسی اماکن ورزشی و خصوصیات و شرایط آن پرداخته شده است.