جواد فسنقری

جواد فسنقری

مدرک تحصیلی: دبیر تربیت بدنی، آموزش و پرورش

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

راهکارهای بهره گیری از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی: از پایلوت تا تجاری سازی

کلید واژه ها: اکوسیستم فناوری پایلوت تجاری سازی فناوری های نوین نوآوری ورزش های تفریحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 549 تعداد دانلود : 773
در دنیای معاصر تمام بخش های مختلف زندگی انسان و حتی فعالیت های جسمانی آنها تحت تأثیر پیشرفت فناوری قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بهبود استفاده از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی است. با استفاده از روش کیفی داده هایی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین (براون و کلارک، 2006) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که راهکارهای بهبود بهره گیری از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی به نُه گروه شامل هم آفرینی و تسهیل بهره گیری از فناوری، طراحی اکوسیستم فناوری، نوآوری پروری، پایلوت فناوری، بازاریابی فناوری، اثر همجواری، عمومیت بخشی، تجاری سازی ورزش های همگانی، و تحریک بهره گیری از فناوری در ورزش تقسیم می شوند. براساس نتایج این تحقیق برای اینکه بتوانیم در کشور همراستا با پیشرفت های صورت گرفته در عرصه بین المللی برای توسعه ورزش های تفریحی حرکت کنیم، باید در جهت پایلوت فناوری گام برداریم و از طریق ایجاد یک اکوسیستم و سپس بازاریابی فناوری در ورزش های تفریحی به سمت توسعه و تجاری سازی آن حرکت کنیم.
۲.

بررسی رابطه هوش عاطفی و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در کارکنان ادارات ورزشی

کلید واژه ها: خودآگاهی فرهنگ کارآفرینانه خودتنظیمی هندبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 562
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه مؤلفه های هوش عاطفی و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در کارکنان ادارات ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع کاربردی بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان فدراسیون هندبال است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 148 پرسشنامه جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه هوش عاطفی و پرسشنامه سنجش نگرش کارآفرینانه می شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS در سطح 05/0p < استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از بین مؤلفه های هوش عاطفی، مهارت های اجتماعی و خود آگاهی و خود تنظیمی به ترتیب از بیش ترین ارتباط با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه برخوردار هستند. نتایج حاصل از مدل این تحقیق هم چنین نشان داد که مؤلفه های هوش عاطفی نیز ارتباط معناداری با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه دارند. با توجه به نتایج می توان اینگونه استنباط کرد که ارتباط مولفه های هوش عاطفی با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه نشان دهنده حرکت سازمان به سمت توسعه مستمر، انسجام و نوآوری و همکاری، ارتباطات، پیشگامی و ریسک پذیری بیشتر و ارائه طرح های کارآفرینانه مطلوب تر خواهد بود.
۳.

The Effect of Brand, Design and Price on Perceived Quality and Re-Intent of Customers to Purchase Sports Brand Shoes

کلید واژه ها: brand Design price Perceived Quality Re-purchasing intention

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 80
The purpose of this study is to investigate the effect of brand, design and price on the perceived quality and re-intention of consumers to buy sport brand shoes. This is an applied research conducted as a descriptive correlational study in field form. The statistical population of this study included all physical education students across different educational levels in Iran. In this research, 720 questionnaires were collected by random cluster sampling. Structural Equation Modelling (SEM) with PLS software was used to analyse the data of this research. The results of this study show that design with a coefficient of 0.36, price with 0.27, and brand with 0.26 have a significant effect on quality perceived by customers. The results of this research also show that perceived quality with an effect coefficient of 0.49 has a significant effect on customers’ purchase intention. Generally speaking, it can be concluded that the components of design, price, and brand of sport shoes for Iranian physical education students are very important. Famous brands in the world need to pay particular attention to these components to tap into this lucrative market in Iran and increase their re-purchasing intention by influencing consumers’ perceived quality.
۴.

بررسی نقش هوش معنوی در اخلاق کاری و سلامت عمومی معلمان ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش معنوی اخلاق کاری سلامت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 224 تعداد دانلود : 415
هدف این پژوهش، بررسی نقش هوش معنوی در اخلاق کاری و سلامت عمومی معلمان ورزش بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که با مشارکت 123 نفر از معلمان ورزش که به عنوان مربی و سرپرست در سی ودومین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر ابتدایی کشور حاضر بودند، انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه هوش معنوی- فرهنگی (1388)، پرسش نامه اخلاق کاری توماس و باتمن (2004) و پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ ( 1979) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی، از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و تمام مؤلفه های آن با اخلاق کاری ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین، بین هوش معنوی با سلامت عمومی و چهار مؤلفه آن نیز رابطه مثبت و معنادار وجود داشت؛ بنابراین، آنچه از نتیجه پژوهش و ادبیات موجود دراین زمینه برداشت می شود، بیانگر رابطه مثبت هوش معنوی با اخلاق کاری و سلامت روانی است که اهمیت بهبود سطح هوش معنوی در افراد را بر همه آشکار می سازد. با توجه به اینکه سلامت روحی و روانی معلمان ورزش با کیفیت عملکرد آن ها در ارتباط است، وج ود محیط های کاری سالم و برخوردار از بهداشت روانی بسیار ضروری به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان