مطالب مرتبط با کلید واژه

یادگیری زدایی سازمانی


۱.

در جستجوی الگوی نوین یادگیری زدایی سازمانی

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی فراموشی سازمانی یادگیری زدایی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۴۰۵
باوجود توجه روزافزون به مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، ایده ی یادگیری زدایی سازمانی نیازمند توجه و تأمل بیشتر است. این مفهوم با ناتوانی سازمان در یادگیری یا فراموشی سازمانی متفاوت است و اشاره به فرآیند رها کردن و کنار گذاشتن آگاهانه باورها، قواعد و رویه های قدیمی غیرمفید سازمانی دارد. در مطالعه حاضر که با رویکرد تحلیلی و استدلالی صورت گرفته است ضمن مرور ادبیات مفهومی به مواردی از جمله ماهیت، محتوا، سطوح و ابعاد یادگیری زدایی توجه شده است در ادامه با تحلیل مدل های نوین یادگیری زدایی، رابطه مفهومی یادگیری زدایی و یادگیری سازمانی در قالب الگویی یکپارچه پیشنهاد شده است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی کاربردی و پژوهشی خاتمه می یابد.
۲.

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس با نقش میانجی یادگیری زدایی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات مدیریت دانش یادگیری زدایی سازمانی نیروی انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۰۶
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس با نقش میانجی یادگیری زدایی سازمانی می باشد. از این رو این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی از نوع خاص مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد نظر را کارکنان کادر رسمی نیروی انتظامی در 7 کلانتری شهرستان خرم اباد که به تعداد 245 نفر بودند، تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که در سطح خطای 05/0 نمونه ای به حجم 150 نفر تعیین شد. پرسشنامه استاندارد که به صورت طبقه ای نسبی در بین پاسخ دهندگان توزیع گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا تایید گردید و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ برابر با 78/0 بود که نشان از پایایی قابل قبول می باشد. همچنین در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95/0 مدیریت دانش با کیفیت خدمات انتظامی پلیس و یادگیری زدایی، و از سوی دیگر یادگیری زدایی با کیفیت خدمات انتظامی پلیس رابطه مستقیم و معناداری دارند.