مطالب مرتبط با کلید واژه

تبلیغات موبایلی


۱.

تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۹۱
امروزه استقبال روزافزون از موبابل و شبکه های اجتماعی موبایلی بستر مناسبی را برای تبلیغ کالاها و خدمات، بدون محدودیت های زمانی و مکانی و ایجاد ارتباط مستقیم بازاریابان با مصرف کنندگان نهایی را فراهم آورده است. با توجه به نوظهوربودن این رسانه و بستر تبلیغاتی آن، هنوز عوامل مؤثر بر پذیرش آن برای کسب وکارها و تبلیغ کنندگان آشکار نیست. بی توجهی به سلیقه ها و نیازهای کاربران و ارسال حجم زیادی از تبلیغات موبایلی، به اتلاف سرمایه گذاری های تبلیغاتی در این زمینه می انجامد و شرکت ها برای طراحی و ارسال تبلیغات موبایلی، باید استراتژی های دقیقی را به کار گیرند که مدل توسعه داده شده در این پژوهش، نگرش، عوامل جمعیت شناختی و پذیرش تبلیغات را از طریق موبایل بررسی می کند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات آن توصیفی پیمایشی است. برای رآزمون مدل تحقیق، نمونه ای 392 نفری از کاربران تلفن همراه در شهر قم به روش قضاوتی و با پرسشنامه انتخاب و گردآوری شده است. داده ها با مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SmartPLS تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل عاطفی و شناختی تأثیر بسزایی بر پذیرش تبلیغات موبایلی دارند. تأیید بسیاری از فرضیه های این تحقیق، اهمیت پیام های سودمندگرا را در بهبود نگرش و پذیرش پیام های تبلیغاتی تلفن همراه پشتیبانی می کند. یافته های این پژوهش برای توسعة مدل های پیچیده تر براساس هردو عامل محرّک مصرف کننده و محرّک پیام و برای دستیابی به یک مدل جامع تر از پذیرش تبلیغات تلفن همراه مفید و کاراست.