آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

اداره دولت و حکومت بر جامعه به تعیین اصول علمی و طراحی گسترده ای نیازمند است تا در پرتو این سیاست گذاری ها ، انسان ها بتوانند در کنار یکدیگر با صلح و آرامش زندگی نمایند ، نهج البلاغه به عنوان کتابی ذووجهین در میدان حکومتداری نیز می تواند به عنوان یک سند راهبردی مدنظر قرار گیرد. بدین روی در این پژوهش، عناصر علمی اسناد حکومتی معاصر در نهج البلاغه مورد واکاوی قرار گرفت .تحقیق باروش کیفی و مطالعه کتابخانه ای انجام شد ،بدین صورت که پس از مشخص شدن موضوع با توجه به نتیجه پژوهش((چشم انداز اداره دولت و حکومت براساس خط مشیها و اسناد راهبردی)) که با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است و گزاره های علم حکومتی معاصر را به صورت جامع تبیین نموده است ، به تحلیل محتوای نهج البلاغه در خصوص علم حکومتی اقدام گردید . پس از بدست آمدن کدهای باز به تعداد44 مورد،کدها در 3 محورخداوند(19 مورد) ، حاکمان اسلامی(13 مورد) و شهروند مسلمان(15 مورد) مقوله بندی گردیدند. س در مقوله حاکمان اسلامی گزاره های مرتبط با مقوله علم حکومتی(حقوق شهروندی، توسعه،بروکراسی ،مدیریت منابع انسانی ،اخلاق اجتماعی ) استخراج گردید . تفاوت بین اسناد حکومتی علمی موجود و نهج البلاغه به عنوان سند حکومتی در گزاره نقش خداوند در حکومت بود

Analysis of scientific elements of government in Nahj al-Balaghah and world government policy documents (Case study of government and government administration perspective research based on policies and strategic documents)

The administration of government and government over society requires the determination of scientific principles and extensive design so that in the light of these policies, human beings can live together in peace and tranquility. GTherefore, in this study, the scientific elements of contemporary government documents in Nahj al-Balaghah were analyzed, analyzed the content of Nahj al-Balaghah regarding government science. After obtaining 44 open codes, the codes were categorized into 3 axes: God (19 cases), Islamic rulers (13 cases) and Muslim citizen (15 cases). Then, by analyzing the references related to government science in the category of Islamic rulers, statements related to the category of government science (citizenship rights, development, bureaucracy, human resource management, social ethics) were extracted. Comparison of the obtained data showed that in scientific propositions, Nahj al-Balaghah has a direct reference to the cases that have been considered as a policy in scientific documents such as Aspa. In addition, there is a difference between the existing scientific government documents. Nahj al-Balaghah was a government document in the statement of God's role in the government, which showed the owner's attention to the turning point and the center of gravity of the government's success in society, namely God-centered.

تبلیغات