نویسندگان: صلاح الدین نجاتی

کلید واژه ها: سلامت روان عزت نفس افراد نمازخوان غیر نمازخوان

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۷۱-۸۱
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه سلامت روان و عزت نفس در میان افراد نمازخوان و غیر نمازخوان بوده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی بنیادی و از منظر گردآوری داده ها، پژوهشی علی-مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این تحقیق تمام دانشجویان و کادر شاغل در مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی محمد رسوال الله دانشگاه علوم پزشکی فارس بوده است. نمونه مورد نظر شامل 100 نفر از افراد نمازخوان و 100 نفر از افراد غیر نمازخوان بوده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (1965) و پرسشنامه سلامت روان GHQ-28 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از نرم افزار spss نگارش 25 استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، نتایج نشان داد که بین سلامت روان در میان افراد نمازخوان و غیر نمازخوان تفاوت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین عزت نفس در میان افراد نمازخوان و غیر نمازخوان تفاوت وجود دارد.

تبلیغات