آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

مقدمه: فناوری های نوین آموزش و یادگیری قابلیت های متفاوتی برای افزایش کیفیت یادگیری فراهم آورده اند. این دسته از فناوری ها صورتبندی های جدیدی از فهم چیستی، چگونگی، مکان و زمان یادگیری ایجاد کرده و با اتکا بر ماهیت سه گانه سخت افزاری، نرم افزاری و حل مساله، فرآیند یادگیری را معنادارتر و متحول کرده اند. روش: روش این پژوهش مرور نظام مند بوده است. پایگاه های اسکوپوس، ساینس دایرکت و پایگاه نشریات باز مراجع اصلی استخراج منابع بوده اند. با راهبرد جستجوی هدفمند، 440 مقاله انتخاب و طی پنج مرحله با قیاس عنوان، چکیده، روش و یافته های پژوهش، تعدادی مقاله از دایره مطالعاتی حذف و 83 مقاله مبنای کار قرار گرفت. یافته ها: توسعه سیستم های مدیریت یادگیری مبتنی بر هوش مصنوعی و هوش شناختی-فناوری مولفه های اصلی یافته های پژوهش در دو ساحت روند های فناورانه و آموزشی می باشند. براساس یافته های پژوهش ترکیب عناصر ساختاری در بعد سخت افزاری و همچنین شناختی در بعد میان افزاری و نرم افزاری در بعد پیش بینی و تحلیل رفتار از جهت گیری های آینده نگرانه این حوزه می باشند. نتیجه گیری: بنابراین، برای طراحی، توسعه و پیاده سازی محیط های یادگیری الکترونیکی، سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور فراهم نمودن زیر ساخت های مناسب عصر پساکرونا ضروری و حیاتی است. در این راستا، بٌعد فرهنگ سازی و توجه به ارزش های سیستم دیجیتال، رهبری آینده نگر و آینده پژوه از ضرویات اولیه زیرساختی هستند.

New trend of technology in learning and teaching ; Emphasizing the Post Covid-19 Challenges and Policies

Introduction: New teaching and learning technologies have provided different capabilities to increase learning quality. These technologies have created new formulations by conceptualizing the questions such as what, how, where, and when regarding the learning process. These new phenomena made the learning process more meaningful and transformative by relying on the threefold hardware, software, and problem-solving nature of the learning process. This study aimed to investigate the new educational technology trends emphasizing the post covid-19 challenges and solutions. Methods: This study utilized a systematic review approach by searching and selecting international databases such as Scopus, ScienceDirect, and Open journal directory. Applying the purposive research strategies led us to select 440 sources in the first step, reducing them to 83 sources in the final step during a 5 steps screening method considering the title, abstract, research method, and findings. Results: The development of learning management systems based on artificial intelligence besides cognitive intelligence technology are the main components of research findings. According to the findings, the combination of structural elements in the hardware dimension as well as cognition in the firmware dimension and software for behavior analysis dimension in the prediction or behavioral attitudes are futuristic orientations in this field. Conclusions: Therefore, for the design, development, and implementation of e-learning environments, policy-making and planning are necessary to provide the appropriate infrastructure for the post-Covid era. In this regard, the culture-building dimension and attention to the values of the digital system, forward-looking and futuristic leadership are among the basic required infrastructures.

تبلیغات